Kokonaisvaltainen urheilijakeskeinen valmennusprosessi

< Lajianalyysin pääsivu

Seuraavan sivun kuvion urheilijakeskeinen valmentautumisprosessi kuvaa sykliä, jossa valmentaja ja urheilija arvioivat, suunnittelevat ja toteuttavat kokonaisvaltaista valmentautumista kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa. Valmennuksen tavoitteena on systemaattinen ja perusteltu valmennuskokonaisuus, joka mahdollistaa kokonaisvaltainen kehittymisen niin fyysis-motoristen, kognitiivisten, emotionaalisten kuin sosiaalisten ominaisuuksien osalta.

Urheilijakeskeinen valmennusprosessiKuva. Urheilijakeskeinen valmentautumisprosessi.

Kokonaisvaltainen tilannearvio on tavoitteellisen valmentautumisprosessin perusta. Osa urheilijan ominaisuuksista on mitattavissa objektiivisesti, osa arvioinnista perustuu urheilijan ja valmentajan – tai jonkun muun tahon – subjektiiviseen arvioon. Perusteellinen tilannearvio tehdään valmennussuhteen käynnistyessä ja jatkossa vähintään kerran vuodessa ennen uuden harjoituskauden alkua. Urheilijan ominaisuuksien ja harjoitustaustan ohella on tärkeää kartoittaa urheilijan elämäntilanne.

Kokonaisvaltainen pitkäjänteinen urasuunnitelma sekä kehittymis- ja tulostavoitteiden määrittely ovat edellytys päämäärätietoiselle valmentautumiselle. On tärkeää, että tavoitteet asetetaan urheilijan omista lähtökohdista ja että hän kokee tavoitteet omikseen. Sopivan haastavat ja realistiset tavoitteet ovat sisäisen motivaation säilymiselle välttämättömyys. Alati muuttuvassa toimintaympäristössä urheilijan elämäntilanteeseen ja niiden hallintaan liittyvät ei-urheilulliset tavoitteet tukevat urheilullisia tavoitteita. Nuoren urheilijan valmennuksessa kehittymistavoitteiden asettaminen on menestystavoitteita tärkeämpää. Tulos- ja menestymistavoitteitakaan ei pidä kuitenkaan sivuuttaa, mikäli urheilija kokee ne tärkeäksi, mielekkääksi ja motivoivaksi.

Tavoitteista johdettu kokonaisvaltainen valmennus painopisteajattelua noudattaen tarkoittaa suunnitelmallista harjoittelua tavoitteiden suunnassa. Ilman suunnitelmaa harjoittelu on toimintaa ilman päämäärää. Harjoittelu on itsessään hauskaa ja sitä voi tehdä huvin vuoksi. Kun harjoitellaan harjoittelun vuoksi, hyödynnetään yleensä jatkuvasti omia vahvuuksia, joiden harjoittaminen on nautinnollista. Heikkouksien kehittäminen jää vajavaiseksi, jos niitä ei harjoitella suunnitelmallisesti. Urheilijan uran jossain vaiheessa saattaa olla tarkoituksenmukaista vahvistaa suorituskykyä rajoittavat heikkoudet riittävän vahvoiksi, jotta tuloksenteko uran myöhemmässä vaiheessa olisi mahdollista. Tämä saattaa johtaa siihen, että esimerkiksi kestävyysominaisuudet eivät yhden kauden aikana kehity. Kun asian on ennakoinut ja tiedostanut etukäteen, se on helpompi hyväksyä ja ymmärtää.

Painopisteajattelussa keskitytään harjoitusjakson tavoitteisiin. Silloin on tärkeää, että harjoitellaan ominaisuuksia, joiden halutaan kehittyvän. Harjoittelu voi sisältää muutakin harjoittelua, mutta painopisteeksi valittujen ominaisuuksien harjoittaminen on ensisijaista ja jakson pääharjoitukset kohdentuvat tavoitteena oleviin ominaisuuksiin.

Kuormittumisen ja palautumisen jatkuva seuranta sekä kokonaisvaltaisen kehittymisen säännöllinen arviointi kertovat valmennuksen onnistumisesta. Palautumisen seurannan tulee olla päivittäistä, ja harjoitusjakson aikana on seurattava kokonaisrasituksen kertymistä. Valtaosaa kehitettävistä ominaisuuksista voidaan seurata, mitata ja testata päivittäin tai viikoittain. Todellinen kehittyminen näkyy kuitenkin vasta viikkojen, kuukausien tai vuosien saatossa. Motivaation säilymisen kannalta on tärkeää osoittaa urheilijalle, että hän kehittyy harjoittelun vaikutuksesta. Kehittyminen ei ole juuri koskaan suoraviivaista, saati nopeaa. Urheilijalta ja valmentajalta vaaditaan kärsivällisyyttä, analyyttisyyttä ja muutosherkkyyttä erityisesti silloin, kun kehittyminen ei ole tavoitteiden mukaista. Valmentautumisen edetessä tulee huomioida myös mahdolliset muutokset urheilijan elämäntilanteessa ja ottaa niiden vaikutus huomioon jatkoharjoittelua suunniteltaessa.

< Lajianalyysin pääsivu


Lajianalyysi:

Valmennus- ja koulutusmateriaali:

  • materiaalia ja linkkejä tulossa