Raportointi, karttaraha

Tällä sivulla julkaistaan tietoa karttojen raportoinnista ja SSL:n karttarahasta seuroille. Karttarahan hakemista varten karttaraportointi tehdään vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Voimassa oleva raportointiohje ja hakuilmoitus ovat sivun alaosassa.

Karttojen raportointi ja SSL:n karttaraha

Seurojen tulee raportoida kaikki valmistamansa suunnistus- ja opetuskartat sekä sprintti-, hiihto-, pyörä- ja tarkkuussuunnistuskartat. Koulujen ym. pihakarttoja ei raportoida.

Raportointi tehdään SSL:n Internet-sivuilla olevaan karttarekisteriin.
Seurojen käyttäjätunnuksia rekisteriin voi kysyä SSL:sta Petteri Palmilta (petteri.palmi(at)suunnistusliitto.fi) tai Pasi Jokelaiselta (pasi.jokelainen(at)mapline.fi).

Karttojen raportointi pitää tehdä vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Marras-joulukuussa valmistuvat kartat raportoidaan karttarekisteriin välittömästi niiden valmistuttua.

Raportoinnissa annetaan jokaisesta kartasta tiedot kartan valmistajasta, kartoitustavasta, pinta-aloista, kustannuksista ja rahoituksesta. Raportoinnin yhteydessä piirretään kartan alue karttarekisterissä olevalle karttapohjalle. Näin Suomen suunnistuskarttarekisteri täydentyy. Suunnistuskarttojen omistusoikeuden perusteena on SSL:n karttarekisteriin merkitty tieto.

Suunnistusliiton karttarahaa jaetaan kaikille asianmukaisesti valmistetuille ja raportoiduille kartoille, joilla on SSL:n jäsenseuran omarahoitusosuutta kartanvalmistuskustannuksissa. Kuntien kokonaan rahoittamat karttahankkeet eivät saa avustusta SSL:n karttarahasta.

Avustusperusteissa etusijalla ovat arvokilpailukartat. Lisäksi avustusta maksetaan muiden kilpailujen ja suunnistustapahtumien karttojen ja koulujen käyttöön tehtyjen karttojen valmistuskuluihin. Pihakarttojen kuluihin ei makseta avustusta.

Karttarahaa saavaa karttaa voidaan käyttää SSL:n koulutuskäytössä. Pyydettäessä karttaa koulutuskäyttöön, se on toimitettava OCAD-muodossa tai vähintään painokelpoisena pdf-tiedostona.

Seuroille jaettava SSL:n karttaraha on osa OKM:n yleisavustuksesta Suunnistusliitolle. Kartta-avustuksen jakamisesta päättää SSL:n karttaryhmän esityksen pohjalta SSL:n liittohallitus.

Karttarahan jakoperusteet

Suunnistusliiton karttarahan jakoperusteet ovat samat kaikille seuroille.

Karttarahan määrittelyssä huomioidaan seuraavat seikat:

 • Kartan pinta-ala
 • Kartan laji (esim. suunnistuskartta, hiihtosuunnistuskartta tai sprinttisuunnistuskartta)
 • Kartoitustapa (esim. pohja-aineistosta alkaen maaston ensikartoitus tai aiemman kartan uusinta tai ajantasaistus)
 • Kartan käyttötarkoitus (esim. arvokilpailu, kansallinen kilpailu tai kuntosuunnistus)
 • SSL voi rajoittaa ja kohtuullistaa yksittäisen kartan tukimäärää, jos on selkeästi nähtävissä, että kartan laajuus ei vastaa kartan käyttötarkoitusta, tai kartoitustyötä ei ole tehty riittävällä tarkkuudella koko kartan alueelta.
 • Yksittäinen kartta voi saada SSL:n karttarahaa enintään 50 % seuran omarahoituksen määrästä.
 • Karttarahan perusteiksi hyväksytään kaikki kartoituskustannukset. Väritulostuksen kustannuksia ei huomioida karttarahan perusteeksi.
 • Valmisteilla oleville tulevien vuosien kartoille ei jaeta ennakkoavustusta. Suurtapahtumiin voidaan erikseen sopia usealle vuodelle jaettava rahoitusprojekti, jossa SSL on osallisena.
 • Karttojen pitää noudattaa mahdollisimman tarkasti voimassa olevia kuvausohjeita.

Kartan laji vaikuttaa karttarahaan niin, että työläämmät ja hinnakkaammat kartat saavat enemmän pinta-alatukea kuin halvemmat karttalajit. Sprinttisuunnistus ja tarkkuussuunnistus ovat hinnakkaimmat kartoitustavat. Pyöräsuunnistus ja hiihtosuunnistus ovat toisessa ääripäässä edullisimpia karttoja suhteessa kartan pinta-alaan.

Kartoitustavassa ensikartoituksella on laskennallisesti 100 % tuki. Uusintakartoitus saa 60 % ja ajantasaistus 40 % ensikartoituksen tuesta.

Kartan käyttötarkoituksessa pelkästään kuntorasteilla käytettävän kartan perustuki on laskentakaavassa 100 %. Kansallisten kilpailujen kartta saa 1,5-kertaisen tuen ja arvokilpailu 4-kertaisen tuen suhteessa kuntorastien karttaan.

Arvokilpailujen korotetulla karttarahalla varmistetaan ja turvataan arvokilpailumaastojen laadukasta kartoitusta. Tässä tapauksessa arvokilpailuina käsitellään SM-kilpailut, maailmancup-osakilpailut ja mahdolliset muut etukäteen sovitut tapahtumat (esim. Huippuliiga). Pelkkä WRE-kilpailu ei ole lähtökohtaisesti arvokilpailu SSL:n karttarahan käsittelyssä.

Ohjeita pinta-alatietojen ja kartoitustavan ilmoittamiseen

Kartoitettujen maastopinta-alojen raportointi         

Ensikartoitus

Kun maastosta ei ole aiempaa suunnistuskarttaa tai jos aiemmin kartoitetusta maastosta tehdään uusi kartta kokonaan uudestaan uutta pohja-aineistoa käyttäen, on kyse ensikartoituksesta.

Uusintakartoitus

Kun kartoitus tehdään niin, että aiempi suunnistuskartta on pohja-aineistona ja aiempi kartta nopeuttaa kartoitusta, on kyse uusintakartoituksesta.

Ajantasaistus

Kun aiempaa karttaa päivitetään maaston muutosten osalta ja tehdään yksittäisiä tarkistuksia, täydennyksiä ja muutoksia, on kyse ajantasaistuksesta.

Kopio

Kun kartta samasta maastosta tai sen osasta julkaistaan kahdella tai useammalla karttalehdellä, raportoidaan tämä alue em. perustein vain yhden julkaistun karttalehden osalta. Muiden karttalehtien raportissa tämä alue ilmoitetaan kopioalana.

Hiihtosuunnistuskartat luokitellaan aina yhteen ja samaan luokkaan lajin ensikartoituksena.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

SSL:n karttaraha 2019

SSL:n karttarahaa ei haeta erikseen, vaan karttarahan perusteena on SSL:n karttarekisteriin tehty karttojen raportointi. Mikäli seura haluaa raportoidulle kartalleen SSL:n karttarahaa, pitää seuran lähettää sähköisten raportointitietojen lisäksi alla mainitut tositteet SSL:n karttaryhmälle 31.10.2019 mennessä.

 1. Yksi valmis kartta. Kartan pitää olla sellainen versio millaisena sitä on käytetty kilpailussa tai muussa tapahtumassa (esim. tulostuslaadultaan ja mittakaavaltaan aito kilpailukartta).
 2. Kartanvalmistuskulujen tositekopiot. Ne voivat olla usealta eri vuodelta kyseisen kartan valmistuksen ajalta. Jokaiseen tositekopioon tulee merkitä sen kartan nimi, jonka tosite se on. Tositekopioista tulee ilmetä maksun suorituspäivämäärä (esim. kopio laskusta, jonka oheen liitetään sen maksukuitti tai ote tiliotteesta). Pelkkä laskun kopio ei riitä, vaan tarvitaan myös tosite laskun maksamisesta.
 3. Seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoite mahdollisten lisäselvitysten pyytämistä varten.

31.10.2019 jälkeen raportoidut kartat tai myöhästyneet tositteet siirtyvät seuraavan vuoden käsittelyyn karttarahaa jaettaessa.

Tositeaineisto lähetetään kirjepostina tai sähköpostin liitteenä.

Kirjepostin osoite:
SSL / karttaryhmä, Petteri Palmi, Valimotie 10, 00380 HELSINKI.

Sähköpostiosoite: karttaraportointi@suunnistusliitto.fi

Sähköisten liitteiden tiedostomuoto on kartoille OCAD tai pdf. Muille tositteille pdf tai yleiset kuvatiedostot. Sähköpostin otsikkoon kirjoitetaan kyseisen seuran nimi.

Nuoren kartoittajan tuki

Kartalle, jonka maastokartoituksen ja piirtämisen on tehnyt alle 20-vuotias nuori (tai nuorten ryhmä), maksetaan ylimääräistä tukea 150 euroa/kartta. Kartan laadun varmistamiseksi nuorella tulee olla nimetty ohjaaja, joka opastaa työssä.

Tukikelpoisen työn tulee olla laajuudeltaan useamman päivän työ. Tällainen on esim. koulun opetuskartan valmistus tai aiemman kartan huomattava ajantasaistus. Seuroja pyydetään harkitsemaan, minkä laajuiselle karttatyölle on kohtuullista anoa nuoren kartoittajan tukea.

Kartta raportoidaan ja kartta lähetetään em. ohjeiden mukaisesti. Lisäksi lähetetään tositteet mahdollisista kustannuksista. Mukaan liitetään vapaamuotoinen ilmoitus, jossa seura ilmoittaa nuoren kartoittajan nimen ja iän lisäksi työtä ohjanneen henkilön nimen. Pihakarttoja ei raportoida karttarekisteriin, mutta niistä tehdään vapaamuotoinen ilmoitus, mikäli pihakartoille haetaan nuoren kartoittajan tukea.

Nuoren kartoittajan tuki maksetaan riippumatta siitä, onko kartan valmistuksesta aiheutunut kustannuksia tai ei. Samasta kartasta voidaan maksaa myös normaalia karttarahaa seuran omarahoitusosuuden perusteella.

Karttojen raportointia ja karttarahaa koskeviin kysymyksiin vastaa SSL:n karttavastaava Pasi Jokelainen, puh. 0400 608 184, s-posti pasi.jokelainen (at) mapline.fi.

 

SSL, karttaryhmä

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail