Karttarahan jako 2012

Suunnistusliiton liittohallitus hyväksyi 10.12.2012 karttaryhmän 29.11.2012 tekemän esityksen opetus- ja kulttuuriministeriön liitolle myöntämän karttarahan jaosta 2012. Tämän sivun lopusta aukeavasta karttakohtaisesta listasta näkyy kullekin seuralle ja kartalle myönnetty karttaraha.

Lisäksi karttarahalla on kustannettu liiton karttatoiminnan yleiskuluja kuten mm. liiton karttavas-taavan ja karttakouluttajien palkkiot, karttaryhmän jäsenten ja arvokilpailujen karttatukihenkilöi-den matkakustannukset, SSL:n osallistumista IOF:n ja NORD:n karttatoimintaan sekä SSL:n toimiston kartta-asioihin liittyvän työn kustannuksia. MM-kisojen 2013 kartoitusprojekti on erillisen rahoituksen piirissä.

Karttaraha on jaettu karttojen pinta-alan ja kartoitustavan (ensi- ja uusintakartoitus, ajantasaistus ja tiedostokopio) mukaisilla perusteilla samalla tavalla jokaiselle seuralle. Arvokilpailukarttoja tuetaan enemmän kuin muita karttoja, koska arvokilpailukartta on yleensä kalliimpi. Arvokilpailu-kartat tehdään useimmiten uudesta pohja-aineistosta ja kartan pinta-ala on usein keskimääräistä suurempi.

Vuoden 2012 jako on perusteiltaan hyvin pitkälle sama kuin useana aikaisempana vuotena.

Tuen taso karttalajeittain ja kartoitusmuodoittain oli hyvin lähellä aikaisempien vuosien tasoa.

Kartta

Ensi-

kartoitus

€/km2

Uusinta-

kartoitus

€/km2

Ajan-

tasaistus

€/km2

Kopio

€/km2

Suunn., arvokilpailukartta

664,00398,40256,600

Sprinttisuunn., arvokilpailukartta

664,00398,40256,600

Pyöräs., arvokilpailukartta

166,00166,00166,000

Hiihtos., arvokilpailukartta

249,00249,00249,00
Tarkkuuss., arvokilpailukartta664,00398,40265,600
Muu suunn.kilpailukartta249,00149,4099,600
Muu sprinttisuunn.kartta498,00298,80199,200
Muu suunnistuskartta166,0099,6066,400

Muu kilpailukartta

259,50155,7077,850

Muu hiihtosuunn.kartta

124,5074,7049,800

Muu pyöräsuunn.kartta

41,5024,9016,600

Muu tarkkuuss.kartta

498,00298,80199,200

Tunturisuunn.kartta

15,0015,0015,000

Suunnistus, arvokilpailukartta 2013

332,00199,20132,800

 Hiihtosuunn., arvokilpailukartta 2013

124,5074,7049,800
Muu kartta 2014 (vain Fin5)83,0049,8032,600

Lisäksi maksettiin ennakkorahoitusta muutamille tulevien vuosien arvokilpailukartoille, koska seuroille on kertynyt jo kustannuksia mm. pohja-aineistoista ja kartoituksista.

Sprinttisuunnistuskartoille maksetaan kolmikertainen tuki muihin karttoihin nähden. Sprintti-suunnistuskartta on suuremmasta mittakaavasta ja kuvaustarkkuudesta johtuen työläämpi tehdä kuin suunnistuskartta. Toisena perusteena on aktivoida seuroja tekemään enemmän sprintti-suunnistuskarttoja, jotta lajin kilpailu- ja harjoittelupaikkoja olisi riittävästi.

Hiihto- ja pyöräsuunnistuskartoille maksetaan karttarahaa vähemmän kuin suunnistuskartan karttarahaa, koska ne tehdään suunnistuskartan pohjalta käytännössä uusintakartoituksina ja ajantasaistuksina, mutta esim. urakuvauksen suhteen ensikartoituksena.

Kopioalalle (otteelle emokartasta tai toisessa kartassa olevalle samalle maastoalueelle) ei ole myönnetty vuonna 2003 tehdyn linjauksen jälkeen karttarahaa ollenkaan. Emokartta on useim-miten aiemmin jo saanut karttarahaa ja emokartasta tulostettujen otteiden kustannukset ovat niin vähäiset, että niiden korvaaminen karttarahasta ei ole tarpeellista.

Karttarahasta maksettiin myös ns. nuoren kartoittajan tukea seuroille, joiden kartan teki alle 20-vuotias ohjatusti. Tuen suuruus oli 150 euroa/kartta. Seurojen on tärkeätä kouluttaa nuoria kar-tantekijöiksi, jotta jatkossakin olisi kartoittajia riittävästi. Nuoren kartoittajan tuen maksamista jatketaan vuonna 2013.

Karttarahaa maksetaan vain raportoiduille ja julkaistuille kartoille sekä ennakkorahana sellaisille kartoille, jotka tulevina lähivuosina julkaistaan ja raportoidaan seuran ilmoituksen mukaisesti.

Seurojen saamat karttarahasummat vaihtelevat kuitenkin huomattavasti. Tämä johtuu seurojen karttatuotannon vaihtelevasta määrästä ja sen rahoituspohjasta. Eri kunnat tukevat seurojen kartanvalmistusta varsin vaihtelevasti. Osa seuroista ei saa kunnalta tukea lainkaan ja osalle korvataan kaikki karttakulut, jolloin seura ei saa karttarahaa ollenkaan. Lisäksi seurat voivat saada työllisyystukea, Leader-tukea jne.

Alueittaisten yhteenvetojen tekeminen edellä mainituista maksuperusteista ja karttojen valmis-tuksen saamasta muusta tuesta johtuen ei ole perusteltua.

Karttaraha maksetaan seuran raportoinnin yhteydessä ilmoittamalle tilille jouluviikolla 2012.

Lisätietoja saa karttasihteeri Jukka Liikarilta: liikari (at) dnainternet.net.

Karttakohtainen taulukko karttarahan jaosta 2012 pdf-muodossa: Karttaraha-2012-nettitaulukko
N
uorten karoittajien tuki -taulukko 2012 pdf-muodossa: Nuoren_kartoittajan_tuki_2012_nettitaulukko