Suunnistuksen MM-kilpailujen 2013 karttojen valmistajaksi tarjoutuminen

Suomi hakee järjestettäväkseen suunnistuksen ja tarkkuussuunnistuksen MM-kilpailuja vuodelle 2013. Hakemus jätetään Kansainväliselle Suunnistusliitolle (International Orienteering Federation, IOF) tammikuussa 2009. IOF päättää MM-kilpailun järjestäjän elokuussa 2009 Unkarin MM-kilpailujen yhteydessä pidettävässä kokouksessa.

Mikäli IOF myöntää Suomelle järjestelyoikeudet, MM-kilpailut käydään Sotkamossa ja sen lähiympäristössä. Samassa yhteydessä järjestetään Kainuun Rastiviikko yleisökilpailuna.

MM-kartat

MM-kilpailujen järjestäminen vaatii paljon karttoja:
– varsinaiset kilpailukartat sekä vastaavan maastotyypin mallisuunnistuskartat
– pitkän matkan karsinta ja finaali
– keskimatkan karsinta ja finaali
– sprintin karsinta ja finaali
– viesti
– tarkkuussuunnistuksen MM-kilpailujen kartat
– harjoituskartat (käyttöön jo vuosina 2011 ja 2012)
– esikisakartat (2011 ja 2012)
– yleisökilpailujen kartat

Käytännössä kartoista muodostuu kokonaisuus, jossa karttoja valmistuu seitsemän eri aluekokonaisuutta. Tyypiltään maastot voidaan jakaa kolmeen eri maastotyyppiin: a) vaaramaastoa noin 70 km2, b) harju-suppamaastoa 35 km2 ja c) sprintin ja tarkkuussuunnistuksen maastoa 5 km2. Osasta maastoja on tehty aiemmin suunnistuskartta, mutta ne kartoitetaan kokonaan uudelleen. Lisäksi osa maastoista on aiemmin kartoittamatonta.

Rahoitus

Karttojen valmistamisen rahoittamisesta vastaavat opetusministeriö (MM-kilpailujen karttatyöhön osoitettavalla erillismäärärahalla) ja Suomen Suunnistusliitto sekä MM-kilpailun yhteistyössä sen kanssa järjestävät Sotkamon Jymy ry, Sotkamon kunta, Kainuun Rastiviikko ry ja Vuokatin Urheiluopisto.

Laajalla rahoittajakonsortiolla mahdollistetaan laadukkaiden liikuntapaikkojen eli suunnistuskarttojen valmistaminen MM-kilpailuihin ammattikartoittajien työnä. Valmistettavat kartat tulevat olemaan käytössä MM-kilpailuohjelmaan liittyen vuodesta 2011 alkaen harjoittelu-, esikilpailu-, mallisuunnistus- ja kilpailukarttoina. MM-kilpailun yhteydessä liikuntapaikoilla järjestetään MM-kilpailun yleisökilpailut Kainuun Rastiviikon muodossa. MM-kilpailun jälkeen liikuntapaikat jäävät yleiseen käyttöön palvellen kainuulaisia suunnistajia, matkailijoita, koululaisia, kuntoilijoita ja valtakunnallista suunnistusleiritoimintaa.

Aikataulu

MM-kilpailuissa tarvittavien karttojen valmistamisen päätyövaiheet sekä aikataulu on seuraava:

Järjestelyt ja työnjohto
– Erilaisia järjestelyjä ja työnjohdollisia toimia joudutaan tekemään kartanvalmistuksen eri vaiheissa. Näitä ovat mm. pohja-aineiston hankinnat, alueiden tarkka rajaussuunnittelu, painatusasioiden hoitaminen, yhteyksien pitäminen muihin tapahtuman osa-alueisiin ja eri kartoittajiin.

Ilmakuvaus– Tehty keväällä 2008 kaikkien MM-kisoissa tarvittavien karttojen alueelta.

Pohja-aineiston valmistus
– Pohja-aineiston valmistus käynnistyy talvella 2009 ja jatkuu vuoteen 2011 asti.

Maastokartoitus– Maastokartoitus alkaa kesällä 2009 ja sen tulee olla valmis kaikkien maastojen osalta lokakuussa 2012. Päivitysluonteisia tarkistuksia voidaan tehdä keväällä 2013.

Piirustus– Valmiiksi piirretty kartta-aineisto muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden kultakin valmistettavalta kartta-alueelta kustannussäästöjen ja synergiaetujen saavuttamiseksi. Ennen painatusta karttatiedostosta rajataan kuhunkin tapahtumaan tarvittava alue ja työstetään sen ympärille kartan ulkoasu. Kartat piirretään laadun varmistamiseksi puhtaaksi maastokartoituksen etenemisen mukaan.

Painatus– Ennen painatusta painovalmiiseen karttatiedostoon yhdistetään radat, jotka painetaan yhtä aikaa karttojen kanssa. Suunnistuskartat painetaan 6-väripainatuksena. Lisäksi ulkoasuun liittyviä asioita painetaan neliväripainatuksella. MM-kartat painetaan vasta kisojen alla keväällä ja kesällä 2013.

Tarjoutuminen karttojen valmistajaksi

SSL pyytää suunnistuskartta-alan yhtiöitä ja yrittäjiä tarjoutumaan MM-kilpailujen karttojen valmistajaksi.

Tarjoutumisen edellytykset ja vaatimukset ovat seuraavat:
– Tarjoaja vastaa siitä, että kaikki MM-tapahtumaan tarvittavat kartat ovat kuvausohjeiden mukaisia ja valmistuvat aikataululla, jonka MM-järjestelyorganisaatio sopii tarjoajan kanssa.
– Tarjoajan tulee osoittaa karttojen valmistamiseen riittävät, nimetyt henkilöresurssit. Kunkin kartoittajan osalta Tarjoajan tulee esittää luettelo heidän työkokemuksestaan ja edustavat työnäytteet. Luetteloon kelpuutetaan kotimaisten arvokilpailukarttojen sekä kansainvälisten kilpailujen karttojen valmistaminen (maastokartoitus ja piirtäminen) vuosien 2000–2008 aikana. Sprinttisuunnistuskarttojen osalta luetteloon kelpuutetaan kaikki kartoittajan kansainvälisten kuvausohjeiden mukaisesti valmistamat kartat. Keskeneräiset em. vaatimukset täyttävät kartoitusprojektit voi mainita luettelossa kesken olevina.
– Tarjoajan nimeämillä kartoittajilla ei saa olla perheenjäseniä tai valmennettavia, joilla on potentiaalinen mahdollisuus olla kilpailijoina vuoden 2013 MM-kilpailuissa. Lisäksi kartoittajat eivät saa ottaa MM 2013-järjestelyorganisaatiossa sellaisia vastuutehtäviä, jotka esim. ajankäytön suhteen haittaavat kartoitustyön etenemistä
– Tarjoajan tulee osoittaa kartoittajien lisäksi työnjohtaja ja koordinoija, joka toimii yhtiön yhdyshenkilönä SSL:n sekä järjestelytoimikunnan suuntaan ja toisaalta johtaa kartoittajiensa toimintaa.
– Tarjoajan tulee esittää alustavat hintatiedot karttojen valmistamisen kustannuksista tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla sekä tarkoituksenmukaiseksi katsomansa malli projektisopimukseksi. Hinnoista sovitaan yksityiskohtaisesti valitun karttojen valmistajan kanssa erikseen valinnan jälkeen lopullisen projektisopimuksen laatimisen yhteydessä.

Tarjoajan tulee toimittaa vapaamuotoinen tarjoutumisasiakirja Suomen Suunnistusliittoon 30.11.2008 mennessä kirjeitse osoitteella: Suomen Suunnistusliitto ry, 00093 SLU. Kuoreen merkintä ”MM 2013 karttojen valmistaminen”. SSL ei huomioi määräajan jälkeen ja muussa kuin em. kirjallisessa muodossa toimitettuja kirjeitä.

Valinta

MM-kilpailun karttojen valmistajan valitsee valintatyöryhmä, jonka muodostavat Suomen Suunnistusliiton toimitusjohtaja, kilpailupäällikkö, karttasihteeri ja MM 2013 hakutoimikunnan puheenjohtaja. Valintakriteerit ovat Tarjoajan kartoittajien ammattitaito ja kokemus sekä Tarjoajan esittämien resurssien riittävyys ja uskottavuus karttojen valmistamiseksi aikataulussa.

Suomen Suunnistusliiton liittohallitus vahvistaa valintatyöryhmän esityksen karttojen valmistajaksi viimeistään 31.1.2009.

Lisätiedot

Lisätietoja tarjoutumiseen liittyvistä asioista antaa MM 2013 hakutoimikunnan puheenjohtaja Mikko Salonen, puhelin 040 541 0295.
Helsinki, 15.10.2008

Suomen Suunnistusliitto
Mika Kulmala
Toimitusjohtaja, SSL

Mikko Salonen
Puheenjohtaja, MM 2013 hakutoimikunta