Karttarahan jako 2013

Suunnistusliiton liittohallitus hyväksyi 9.12.2013 karttaryhmän valmisteleman esityksen opetus- ja kulttuuriministeriön liitolle myöntämän karttarahan jaosta 2013. Tämän sivun lopusta aukeavasta karttakohtaisesta listasta näkyy kullekin seuralle ja kartalle myönnetty karttaraha.

Lisäksi karttarahalla on kustannettu liiton karttatoiminnan yleiskuluja kuten mm. liiton karttavastaavan ja karttakouluttajien palkkiot, karttaryhmän jäsenten ja arvokilpailujen karttatukihenkilöiden matkakustannukset, SSL:n osallistumista IOF:n ja NORD:n karttatoimintaan sekä SSL:n toimiston kartta-asioihin liittyvän työn kustannuksia. MM-kisojen 2013 kartoitusprojekti on erillisen rahoituksen piirissä.

Karttaraha on jaettu karttojen pinta-alan ja kartoitustavan (ensi- ja uusintakartoitus, ajantasaistus ja tiedostokopio) mukaisilla perusteilla samalla tavalla jokaiselle seuralle. Arvokilpailukarttoja tuetaan enemmän kuin muita karttoja, koska arvokilpailukartta on yleensä kalliimpi. Arvokilpailukartat tehdään useimmiten uudesta pohja-aineistosta ja kartan pinta-ala on usein keskimääräistä suurempi.

Vuoden 2013 jako on perusteiltaan hyvin pitkälle sama kuin useana aikaisempana vuotena.

Tuen taso karttalajeittain ja kartoitusmuodoittain oli hyvin lähellä aikaisempien vuosien tasoa.

Kartta

Ensi-

kartoitus

€/km2

Uusinta-

kartoitus

€/km2

Ajan-

tasaistus

€/km2

Kopio

€/km2

Arvokilpailukartta suunn.

672,00403,20268,800

Arvokilpailukarttasprintti

672,00403,20268,800

Arvokilpailukartta hiihtos.

252,00252,00252,000

Arvokilpailukartta pyöräs.

168,00168,00168,000
Arvokilpailukartta tarkkuuss.672,00403,20268,800
Kilpailukartta252,00151,20100,800
Sprinttisuunn.kartta työläs504,00302,40201,600
Sprinttisuunn.kartta normaali336,00201,60134,400
Sprinttisuunn.kartta yksinkertainen252,00151,20100,800
Muu kartta168,00100,8067,200

Muu kartta hiihtosuunn.

126,00126,00126,000

Muu kartta pyöräsuunn.

42,0025,2016,800

Muu kartta tarkkuuss.

504,00302,40201,600

Muu kartta tunturisuunn.

15,0015,0015,000

Arvokilpailukartta 2014

336,00201,60134,400

 Arvokilpailukartta 2014, hiihtosuunn.

126,0075,6050,400
Muu kartta 201484,0050,4033,600

Lisäksi maksettiin ennakkorahoitusta muutamille tulevien vuosien arvokilpailukartoille, koska seuroille on kertynyt jo kustannuksia mm. pohja-aineistoista ja kartoituksista.

Sprinttisuunnistuskartta on suuremmasta mittakaavasta ja kuvaustarkkuudesta johtuen työläämpi tehdä kuin suunnistuskartta. Toisena perusteena on aktivoida seuroja tekemään enemmän sprinttisuunnistuskarttoja, jotta lajin kilpailu- ja harjoittelupaikkoja olisi riittävästi. Sprinttisuunnistuskartan jakoperusteisiin tehtiin kuitenkin muutos aimpiin vuosiin nähden luokittelemalla kartat kolmeen luokkaan. Työläät sprinttikartat saavat saman korvauksen kuin aikaisemmat sprinttikartat eli kolminkertaisen tuen normaalikarttoihin (muu kartta) nähden. Toisen portaan sprinttikartat (normaali) saavat normaalikarttoihin nähden kaksinkertaisen karttarahan. Lopuille sprinttikartoille (yksinkertainen) jaetaan puolitoistakertainen karttaraha.

Hiihto- ja pyöräsuunnistuskartoille maksetaan karttarahaa vähemmän kuin suunnistuskartan karttarahaa, koska ne tehdään suunnistuskartan pohjalta käytännössä uusintakartoituksina ja ajantasaistuksina, mutta esim. urakuvauksen suhteen ensikartoituksena.

Kopioalalle (otteelle emokartasta tai toisessa kartassa olevalle samalle maastoalueelle) ei ole myönnetty vuonna 2003 tehdyn linjauksen jälkeen karttarahaa ollenkaan. Emokartta on useimmiten aiemmin jo saanut karttarahaa ja emokartasta tulostettujen otteiden kustannukset ovat niin vähäiset, että niiden korvaaminen karttarahasta ei ole tarpeellista.

Karttarahasta maksettiin myös ns. nuoren kartoittajan tukea seuroille, joiden kartan teki alle 20-vuotias ohjatusti. Tuen suuruus oli 150 euroa/kartta. Seurojen on tärkeätä kouluttaa nuoria kar-tantekijöiksi, jotta jatkossakin olisi kartoittajia riittävästi. Nuoren kartoittajan tuen maksamista jatketaan vuonna 2014.

Karttarahaa maksetaan vain raportoiduille ja julkaistuille kartoille sekä ennakkorahana sellaisille kartoille, jotka tulevina lähivuosina julkaistaan ja raportoidaan seuran ilmoituksen mukaisesti.

Seurojen saamat karttarahasummat vaihtelevat kuitenkin huomattavasti. Tämä johtuu seurojen karttatuotannon vaihtelevasta määrästä ja sen rahoituspohjasta. Eri kunnat tukevat seurojen kartanvalmistusta varsin vaihtelevasti. Osa seuroista ei saa kunnalta tukea lainkaan ja osalle korvataan kaikki karttakulut, jolloin seura ei saa karttarahaa ollenkaan. Lisäksi seurat voivat saada työllisyystukea, Leader-tukea jne.

Alueittaisten yhteenvetojen tekeminen edellä mainituista maksuperusteista ja karttojen valmistuksen saamasta muusta tuesta johtuen ei ole perusteltua.

Karttaraha maksetaan seuran raportoinnin yhteydessä ilmoittamalle tilille. Maksuaikataulu kerrotaan vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja saa karttavastaava Pasi Jokelaiselta: pasi.jokelainen (at) mapline.fi

Karttakohtainen taulukko karttarahan jaosta 2013
Nuorten kartoittajien tuki -taulukko 2013