Karttojen raportointi 2012

Seurojen tulee raportoida vuoden 2012 aikana kaikki valmistamansa suunnistus- ja opetuskartat sekä sprintti-, hiihto-, pyörä- ja tarkkuussuunnistuskartat. Koulujen ym. pihakarttoja ei raportoida.
Raportointi tehdään SSL:n Internet-sivuilla olevaan karttarekisteriin, joka on osoitteessa
www.karttarekisteri.fi. Seurojen käyttäjätunnuksia rekisteriin voi kysyä SSL:sta Petteri Palmilta ja Pasi Jokelaiselta.

Raportoinnissa annetaan jokaisesta kartasta tiedot kartan valmistajasta, kartoitustavasta, pinta-aloista, kustannuksista ja rahoituksesta. Raportoinnin yhteydessä piirretään kartan alue karttarekisterissä olevalle karttapohjalle. Näin Suomen suunnistuskarttarekisteri täydentyy.

Jokaisen kartan raportointi tulee tehdä viimeistään 31.10.2012 mennessä. Aikataulua on noudatettava, jotta raportointitiedot ovat käytettävissä tehtäessä esitystä OKM:n karttarahan jaosta ja jotta valtakunnallisen karttaraportin laadinta voidaan käynnistää.

Marras-joulukuussa valmistuvat kartat raportoidaan karttarekisteriin välittömästi niiden valmistuttua.

HUOM! Seurojen kuuluu lähettää jokaisesta valmistamastaan kartasta yksi kappale alueen karttavalvojalle tiedoksi.

OKM:n karttaraha 2012

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Suunnistusliitolle toiminta-avustuksen. 240 000 euron
osa siitä käytetään liittohallituksen päätöksellä suunnistuskarttojen valmistamisen tukemiseen, kartta-aineiston tuottamiseen ja suunnistuskarttaprojekteihin vuonna 2012. Avustuksen jakamisesta päättää SSL:n karttaryhmän esityksen pohjalta SSL:n liittohallitus OKM:n määrärahaehtojen mukaisesti.

Seurojen karttavastaavien tulee lukea huolella tämä ohje ja toimia tarkoin sen mukaisesti. Näin seura varmistaa karttojensa karttarahakäsittelyn sujuvuuden. Puutteellisesti tehty raportointi tai jäljempänä eritellyn tarvittavan aineiston ja tietojen puutteet voivat siirtää karttarahan maksamisen
vuodella tai käytännössä estää sen.

Karttarahan maksamisperuste on SSL:n jäsenseurojen kartanvalmistuskustannusten omarahoitusosuus. Kuntien, yhteisöjen tms. kokonaan rahoittamat karttahankkeet eivät saa avustusta karttarahasta.

Avustusta jaettaessa etusijalla ovat arvokilpailukartat. Lisäksi avustusta maksetaan muiden kilpailujen ja suunnistustapahtumien karttojen ja koulujen käyttöön tehtyjen karttojen valmistuskuluihin. Pihakarttojen kuluihin ei makseta avustusta.

Avustusta voidaan osoittaa myös valtakunnallisiin tai alueellisiin kartoitusprojekteihin, joiden avulla edistetään lajin harrastusta ja kohteisiin, joissa valtakunnallinen tai alueellinen taitoharjoittelu on maaston vaativuuden puolesta mielekästä ja luvat maaston käyttöön on hankittu. Projektikohteen avustamisen ehtona on kuitenkin, että hakija ja SSL sopivat asiasta etukäteen.

Ennakkoavustusta voidaan maksaa vain tulevien vuosien arvokilpailukartoille (ks. erityisohje) ja kauden 2012-2013 hiihtosuunnistuskartoille. Ennakkoavustuksessa etusijalla ovat vuoden 2013 arvokilpailukartat.

Karttarahaa ei erikseen anota, vaan seuran (mikäli haluaa kartalleen karttarahaa maksettavan) tulee raportoida karttansa SSL:n karttarekisteriin ja lähettää karttaryhmälle

1. Yksi valmis kartta
2. Kartanvalmistuskulujen tositekopiot. Ne voivat olla usealta eri vuodelta koko ko. kartan valmistuksen ajalta. HUOM! Käsittelyn mahdollistamiseksi ja nopeuttamiseksi jokaiseen karttojen valmistuskulujen tositekopioon tulee ehdottomasti merkitä sen kartan nimi, jonka tosite se on. Tositekopioista tulee ilmetä maksun suorituspäivämäärä (esim. kopio laskusta, jonka oheen liitetään sen maksukuitti tai ote tiliotteesta). Pelkkä laskun kopio ei siis riitä.
3. Seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoite mahdollisten lisäselvitysten pyytämistä varten

Aineisto tulee lähettää ehdottomasti viimeistään 31.10.2012 mennessä osoitteella SSL/karttaryhmä. Tämän päivämäärän jälkeen lähetetty aineisto ei ehdi mukaan tämän vuoden käsittelyyn, joten niille ei makseta karttarahaa tämän vuoden karttarahasta. Aineistoa ei saa lähettää sähköpostitse.

Karttarahakäsittelyn kannalta on erittäin tärkeätä, että karttojen raportoinnissa annetaan erityisen
huolellisesti kartoituksen pinta-alatiedot, kustannukset sekä kartalle jo saatu tai myönnetty rahoitus.

Marras-joulukuussa valmistuvien karttojen osalta tulee välittömästi kartan valmistumisen jälkeen tehdä raportointi ja lähettää yksi valmis kartta ja tositekopiot em. osoitteeseen, mikäli seura haluaa
ko. kartasta karttarahaa maksettavan. Näille kartoille myönnetään karttarahaa samoin perustein, mutta aikataulusyistä rahan maksaminen saattaa siirtyä ensi vuoden karttarahasta maksettavaksi.

Nuoren kartoittajan tuki

Kartalle, jonka maastokartoituksen ja piirtämisen on tehnyt alle 20-vuotias nuori (tai nuorten ryhmä), maksetaan ylimääräistä tukea 150 euroa/kartta. Kartan laadun varmistamiseksi nuorella tulee olla nimetty ohjaaja, joka opastaa työssä.

Tukikelpoisen työn tulee olla laajuudeltaan useamman päivän työ. Tällainen on esim. uuden pihakartan valmistus tai aiemman kartan huomattava ajantasaistus. Pihakartan ajantasaistus on työmäärältään ja opettavuudeltaan liian vähäinen tuen maksamiseen. Seuroja pyydetään harkitsemaan, minkä laajuiselle karttatyölle on kohtuullista anoa nuoren kartoittajan tukea.

Kartta raportoidaan ja kartta (ja tositteet, jos on ollut kustannuksia) lähetetään em. ohjeiden mukaisesti. Mukaan liitetään vapaamuotoinen ilmoitus, jossa seura ilmoittaa nuoren kartoittajan nimen ja iän tai mikäli nuoria kartoittajia on useampi, niin kaikkien nimet ja iät ja lisäksi työtä ohjanneen henkilön nimen.

Nuoren kartoittajan tuki maksetaan riippumatta siitä, onko kartan valmistuksesta aiheutunut kustannuksia tai ei. Samasta kartasta maksetaan myös normaalia karttarahaa enintään seuran omarahoitusosuuden verran. SSL toivoo, että seura suuntaa tukisumman parhaaksi katsomallaan tavalla nuoren kartoittajan hyväksi. Seuran asia on harkita, maksaako se kartoitustyöstä nuorelle enemmänkin kuin em. tuen verran.

HUOM. Nuoren kartoittajan tuki maksetaan siis myös pihakartan laatimisesta, mutta pihakarttaa ei raportoida karttarekisteriin eikä sen kustannuksiin makseta normaalia karttarahaa.

Ilmoitus valmisteilla olevasta arvokilpailukartasta

Mikäli vuosien 2013-2014 arvokilpailujen karttaa valmistava seura tarvitsee ennakkorahoitusta kartan valmistuskustannuksiin, tulee sen tehdä ilmoitus valmisteilla olevasta arvokilpailukartasta.

Ilmoituslomakkeita saa SSL:sta Petteri Palmilta, karttasihteeriltä sekä Internet-sivuilta. Täytetty lomake sekä tositekopiot kartan valmistuskustannuksista sekä kartan välituloste tai maasto/peruskartan kopio, johon kartoitettava alue on rajattu, tulee lähettää SSL:n karttaryhmän käsittelyyn edellä mainittuun osoitteeseen ehdottomasti viimeistään 31.10.2012 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen lähetettyjä lomakkeita ei oteta käsittelyyn, joten niille ei makseta karttarahaa.

Vaatimukset tositteiden laadusta ovat kuten edellä mainitut.

Karttarahaa koskeviin kysymyksiin vastaa karttavastaava Pasi Jokelainen, puh. 0400 608 184, s-posti
pasi.jokelainen (at) mapline.fi.

SSL, karttaryhmä