Karttarahan jako 2011

Suunnistusliiton liittohallitus hyväksyi 12.12.2011 karttaryhmän 1.12.2011 tekemän esityksen opetus- ja kulttuuriministeriön liitolle myöntämän karttarahan jaosta 2011. Tämän sivun lopusta aukeavasta karttakohtaisesta listasta näkyy kullekin seuralle ja kartalle myönnetty karttaraha.

Lisäksi karttarahalla on kustannettu liiton karttatoiminnan yleiskuluja kuten mm. liiton karttavas-taavan ja karttakouluttajien palkkiot, karttaryhmän jäsenten ja arvokilpailujen karttatukihenkilöi-den matkakustannukset, SSL:n osallistumista IOF:n ja NORD:n karttatoimintaan sekä SSL:n toimiston kartta-asioihin liittyvän työn kustannuksia. MM-kisojen 2013 kartoitusprojekti on erillisen rahoituksen piirissä.

Karttaraha on jaettu karttojen pinta-alan ja kartoitustavan (ensi- ja uusintakartoitus, ajantasaistus ja tiedostokopio) mukaisilla perusteilla samalla tavalla jokaiselle seuralle. Arvokilpailukarttoja tuetaan enemmän kuin muita karttoja, koska arvokilpailukartta on yleensä kalliimpi. Arvokilpailu-kartat tehdään useimmiten uudesta pohja-aineistosta ja kartan pinta-ala on usein keskimääräistä suurempi.

Vuoden 2011 jako on perusteiltaan hyvin pitkälle sama kuin useana aikaisempana vuotena. Kaksi vuotta sitten tehty muutos kilpailukarttojen valmistamisen tukemisesta 1,5-kertaisella tuella muuhun suunnistustoimintaan tehtyihin karttoihin verrattuna pidettiin käytäntönä.

Aiemman päätöksen mukaisesti koulukartoille ei enää tänä vuonna myönnetty korotettua tukea. Korotettua tukea koulukartoille maksettiin 2008 – 2010.

Tuen taso karttalajeittain ja kartoitusmuodoittain oli hyvin lähellä vuoden 2010 tasoa.

Kartta

Ensi-

kartoitus

€/km2

Uusinta-

kartoitus

€/km2

Ajan-

tasaistus

€/km2

Kopio

€/km2

Arvokilpailukartta suunn.

692,00415,20207,600

Arvokilpailukartta sprintti

692,00415,20207,600

Arvokilpailukartta pyöräs.

173,00173,00173,000

Arvokilpailukartta hiihtos.

259,50259,50259,500

Muu kilpailukartta

259,50155,7077,850

Muu kartta

173,00103,8051,900

Muu sprinttikartta

519,00311,40155,700

Muu kartta hiihtos.

129,75129,75129,750

Muu kartta pyöräs.

86,5086,5086,500

Muu kartta tarkkuuss.

692,00415,20207,600

Arvokilpailukartta 2012

346,00207,60103,800

 Muu kartta 2012

86,5051,9025,950
Arvokilpailukartta 2013173,00103,8051,900

Lisäksi maksettiin ennakkorahoitusta muutamille tulevien vuosien arvokilpailukartoille, koska seuroille on kertynyt jo kustannuksia mm. pohja-aineistoista ja kartoituksista.

Sprinttisuunnistuskartoille maksetaan kolmikertainen tuki muihin karttoihin nähden. Sprintti-suunnistuskartta on suuremmasta mittakaavasta ja kuvaustarkkuudesta johtuen työläämpi tehdä kuin suunnistuskartta. Toisena perusteena on aktivoida seuroja tekemään enemmän sprintti-suunnistuskarttoja, jotta lajin kilpailu- ja harjoittelupaikkoja olisi riittävästi.

Hiihto- ja pyöräsuunnistuskartoille maksetaan karttarahaa vähemmän kuin suunnistuskartan karttarahaa, koska ne tehdään suunnistuskartan pohjalta käytännössä uusintakartoituksina ja ajantasaistuksina, mutta esim. urakuvauksen suhteen ensikartoituksena.

Kopioalalle (otteelle emokartasta tai toisessa kartassa olevalle samalle maastoalueelle) ei myönnetty vuonna 2003 tehdyn linjauksen mukaan karttarahaa ollenkaan. Emokartta on useimmiten aiemmin jo saanut karttarahaa ja emokartasta tulostettujen otteiden kustannukset ovat niin vähäiset, että niiden korvaaminen karttarahasta ei ole tarpeellista.

Karttarahasta maksettiin myös ns. nuoren kartoittajan tukea seuroille, joiden kartan teki alle 20-vuotias ohjatusti. Tuen suuruus oli 150 euroa/kartta. Nuoren kartoittajan tuen myötä on nyt neljän vuoden aikana jo noin 100 nuorta kokeillut kartan tekemistä. Seurojen on tärkeätä kouluttaa nuoria kartantekijöiksi, jotta jatkossakin olisi kartoittajia riittävästi.

Karttarahaa maksetaan vain raportoiduille ja julkaistuille kartoille sekä ennakkorahana sellaisille kartoille, jotka tulevina lähivuosina julkaistaan ja raportoidaan seuran ilmoituksen mukaisesti.

Seurojen saamat karttarahasummat vaihtelevat kuitenkin huomattavasti. Tämä johtuu seurojen karttatuotannon vaihtelevasta määrästä ja sen rahoituspohjasta. Eri kunnat tukevat seurojen kartanvalmistusta varsin vaihtelevasti. Osa seuroista ei saa kunnalta tukea lainkaan ja osalle korvataan kaikki karttakulut, jolloin seura ei saa karttarahaa ollenkaan. Lisäksi seurat voivat saada työllisyystukea, Leader-tukea jne.

Alueittaisten yhteenvetojen tekeminen edellä mainituista maksuperusteista ja karttojen valmis-tuksen saamasta muusta tuesta johtuen ei ole perusteltua.

Karttaraha maksetaan seuran raportoinnin yhteydessä ilmoittamalle tilille joulukuun 2011 aikana.

Lisätietoja saa Eero-Antti Longalta: eero-antti.lonka (at) karttahemmot.fi

Karttarahataulukko_2011
Nuoren_kartoittajan_tuki_taulukko_2011

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail