Karttarahan jako 2009

Suunnistusliiton liittohallitus hyväksyi 14.12.2009 karttaryhmän 7.12.2009 tekemän esityksen karttarahan jaosta 2009. Sivun lopusta aukeavasta karttakohtaisesta listasta näkyy kullekin seuralle ja kartalle myönnetty karttaraha.

Lisäksi karttarahalla on kustannettu liiton karttatoiminnan yleiskuluja kuten mm. liiton karttavastaavan ja karttakouluttajien palkkiot, karttaryhmän jäsenten ja arvokilpailujen karttatukihenkilöiden matkakustannukset, SSL:n osallistumista IOF:n ja NORD:n karttatoimintaan sekä SSL:n toimiston kartta-asioihin liittyvän työn kustannuksia.

Karttaraha on jaettu karttojen pinta-alan ja kartoitustavan (ensi- ja uusintakartoitus, ajantasaistus ja tiedostokopio) mukaisilla perusteilla samalla tavalla jokaiselle seuralle. Arvokilpailukarttoja tuetaan enemmän kuin muita karttoja, koska arvokilpailukartta on yleensä kalliimpi. Arvokilpailukartat tehdään useimmiten uudesta pohja-aineistosta ja kartan pinta-ala on usein keskimääräistä suurempi.

Vuoden 2009 jako on perusteiltaan hyvin pitkälle sama kuin useana aikaisempana vuotena. Ainoa merkittävä muutos oli se, että kilpailukarttojen valmistamista tuettiin 1,5-kertaisella tuella muuhun suunnistustoimintaan tehtyihin karttoihin verrattuna. Tämä käytäntö on päätetty vakiinnuttaa tästä vuodesta eteen päin.

Koulujen käyttöön valmistettuja karttoja tuettiin nyt koulukarttaprojektin toisena vuotena. korotetulla 1,33-kertaisella karttarahalla. Ensi vuonna korotus on 1,2-kertainen ja sen jälkeen korotettua tukea ei näillä näkymin jatketa.

Kartta

Ensi-

kartoitus

€/km2

Uusinta-

kartoitus

€/km2

Ajan-

tasaistus

€/km2

Kopio

€/km2

Arvokilpailukartta 20096563941970
Sprinttisuunn. arvokilp. 20096563941970
Pyöräsuunn. arvokilp. 2009218131650
Muu kilpailukartta 2009246148740
Koulukartta 2009218131650
Muu suunnistuskartta 200916498490
Muu sprinttis. kartta 20094922951480
Hiihtosuunn. kartta 20091231231230
Pyöräsuunn. kartta 20088149240

Lisäksi maksettiin ennakkorahoitusta tulevien vuosien arvokilpailukartoille, koska seuroille on kertynyt jo kustannuksia mm. pohja-aineistoista ja kartoituksista.

Sprinttisuunnistuskartoille maksetaan kolmikertainen tuki muihin karttoihin nähden. Sprinttisuunnistuskartta on suuremmasta mittakaavasta ja kuvaustarkkuudesta johtuen työläämpi tehdä kuin suunnistuskartta. Toisena perusteena on aktivoida seuroja tekemään enemmän sprinttisuunnistuskarttoja, jotta lajin kilpailu- ja harjoittelupaikkoja olisi riittävästi.

Hiihto- ja pyöräsuunnistuskartoille maksetaan karttarahaa noin puolet suunnistuskartan karttarahasta, koska sekä hiihto- että pyöräsuunnistuskartat tehdään suunnistuskartan pohjalta käytännössä uusintakartoituksina ja ajantasaistuksina, mutta esim. urakuvauksen suhteen ensikartoituksena.

Karttarahasta maksettiin myös ns. nuoren kartoittajan tukea seuroille, joiden kartan teki alle 20-vuotias ohjatusti. Tuen suuruus oli 150 euroa/kartta. Nuoren kartoittajan tuen myötä on nyt kahden vuoden aikana jo lähes 50 nuorta kokeillut kartan tekemistä. Seurojen on tärkeätä kouluttaa nuoria kartantekijöiksi, jotta jatkossakin olisi kartoittajia riittävästi.

Kopioalalle (otteelle emokartasta) ei myönnetty vuonna 2003 tehdyn linjauksen mukaan karttarahaa ollenkaan. Emokartta on useimmiten aiemmin jo saanut karttarahaa ja emokartasta tulostettujen otteiden kustannukset ovat niin vähäiset, että niiden korvaaminen karttarahasta ei ole tarpeellista.

Karttarahaa maksetaan vain raportoiduille ja julkaistuille kartoille sekä ennakkorahana sellaisille kartoille, jotka tulevina lähivuosina julkaistaan ja raportoidaan seuran ilmoituksen mukaisesti.

Seurojen saamat karttarahasummat vaihtelevat kuitenkin huomattavasti. Tämä johtuu seurojen karttatuotannon vaihtelevasta määrästä ja sen rahoituspohjasta. Eri kunnat tukevat seurojen kartanvalmistusta varsin vaihtelevasti. Osa seuroista ei saa kunnalta tukea lainkaan ja osalle maksetaan kaikki karttakulut, jolloin seura ei saa karttarahaa ollenkaan. Lisäksi seurat voivat saada työllisyystukea, Leader-tukea jne.

Alueittaisten yhteenvetojen tekeminen edellä mainituista maksuperusteista ja karttojen valmistuksen saamasta muusta tuesta johtuen ei ole perusteltua.

Karttaraha maksetaan seuran raportoinnin yhteydessä ilmoittamalle tilille vuodenvaihteessa 2009-2010.

Lisätietoja saa karttasihteeri Jukka Liikarilta: liikari (a) dnainternet.net.

karttaraha-2009-nettitaulukko

karttaraha-2009-nuoren-kart-tuki-nettitaulukko