Karttojen raportointi 2009

Seurojen tulee raportoida vuoden 2009 aikana kaikki valmistamansa suunnistus- ja opetuskartat sekä sprintti-, hiihto-, pyörä- ja tarkkuussuunnistuskartat. Koulujen ym. pihakarttoja ei raportoida. Raportointi tehdään SSL:n Internet-sivuilla olevaankarttarekisteriin. Seurojen  käyttäjätunnuksia rekisteriin voi kysyä Suunnistusliitosta Petteri Palmilta.

Raportoinnissa annetaan jokaisesta kartasta samat tiedot kuin aikaisempinakin vuosina (tiedot kartan valmistajasta, kartan tekniset tiedot, kartanvalmistuskustannukset ja rahoitus). Raportoinnin yhteydessä piirretään kartan alue karttarekisterissä olevalle karttapohjalle. Näin Suomen suunnistuskarttarekisteri täydentyy.

Jokaisen kartan raportointi tulee tehdä viimeistään 31.10.2009 mennessä. Aikataulua on noudatettava, jotta raportointitiedot ovat käytettävissä tehtäessä esitystä OPM:n karttarahan jaosta ja jotta valtakunnallisen karttaraportin laadinta voidaan käynnistää. Kannattaa tutustua tarkasti myös erilliseen ohjeeseen raportoinnista (raportointiohjeita).

Marras-joulukuussa valmistuvat kartat raportoidaan karttarekisteriin välittömästi niiden valmistuttua.

HUOM! Seurojen kuuluu lähettää jokaisesta valmistamastaan kartasta yksi kappale alueen karttavalvojalle tiedoksi.

OPM:n karttaraha 2009

Seurojen karttavastaavien tulee lukea huolella tämä ohje ja toimia sen mukaisesti. Näin seura varmistaa karttojensa karttarahakäsittelyn sujuvuuden.

Opetusministeriö on myöntänyt Suunnistusliitolle toiminta-avustuksen. 180 000 euron osa siitä käytetään liittohallituksen päätöksellä suunnistuskarttojen valmistamisen tukemiseen, kartta-aineiston tuottamiseen ja suunnistuskarttaprojekteihin vuonna 2009. Avustuksen jakamisesta päättää SSL:n liittohallitus OPM:n määrärahaehtojen mukaisesti ja SSL:n karttaryhmän esityksen pohjalta.

Karttarahan maksamisperuste on karttojen valmistuskustannusten omarahoitusosuus. Kuntien, yhteisöjen tms. kokonaan rahoittamat karttahankkeet eivät saa avustusta karttarahasta.
–    Avustusta jaettaessa etusijalla ovat arvokilpailukartat
–    Avustusta voidaan osoittaa myös valtakunnallisiin tai alueellisiin kartoitusprojekteihin, joiden avulla edistetään lajin harrastusta ja kohteisiin, joissa valtakunnallinen tai alueellinen taitoharjoittelu on maaston vaativuuden puolesta mielekästä ja luvat maaston käyttöön on hankittu. Projektikohteen avustamisen ehtona on kuitenkin, että hakija ja SSL sopivat asiasta etukäteen.
–    Lisäksi avustusta maksetaan tavanomaisten kansallisten ja aluekilpailujen karttojen sekä lähikarttojen valmistuskuluihin. Vuonna 2009 korotettua tukea saavat koulukartat (ks. erityisohje jäljempänä) sekä sprinttisuunnistuskartat
–    Ennakkoavustusta voidaan maksaa vain tulevien vuosien arvokilpailukartoille (ks. erityisohje) ja kauden 2009-2010 hiihtosuunnistuskartoille. Ennakkoavustuksessa etusijalla ovat vuoden 2010 arvokilpailukartat.

Karttarahaa ei erikseen anota, vaan seuran (mikäli haluaa kartalleen karttarahaa maksettavan) tulee raportoida karttansa SSL:n karttarekisteriin ja lähettää karttaryhmälle
1.    yksi valmis kartta
2.    kartanvalmistuskulujen tositekopiot tarkasti karttakohtaisesti eriteltynä
3.    seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoite (mahdollisten lisäselvitysten pyytämistä varten)

Tositteet voivat olla usealta eri vuodelta koko ko. kartan valmistuksen ajalta. Käsittelyn mahdollistamiseksi ja nopeuttamiseksi jokaiseen tositekopioon tulee ehdottomasti merkitä sen kartan nimi, jonka tosite se on.

HUOM! Karttojen valmistuskulujen tositekopioista tulee ilmetä maksun suorituspäivämäärä (esim. kopio laskusta, jonka oheen liitetään sen maksukuitti tai ote tiliotteesta).  Pelkkä laskun kopio ei siis riitä. Raportoinnissa tulee antaa erityisen huolellisesti kartoituksen pinta-alatiedot, kustannukset sekä kartalle jo saatu tai myönnetty rahoitus.

Aineisto tulee lähettää ehdottomasti viimeistään 31.10.2009 mennessä osoitteella, SSL/karttaryhmä, Jukka Liikari, Laiduntie 9, 21270 Nousiainen. Tämän päivämäärän jälkeen lähetettyä aineistoa ei ehditä ottamaan mukaan tämän vuoden käsittelyyn, joten niille ei makseta karttarahaa. Puutteellisesti tehty raportointi tai em. aineiston  puuttuminen voivat siirtää karttarahan maksamisen vuodella tai käytännössä estää sen.

Marras-joulukuussa valmistuvien karttojen osalta tulee välittömästi kartan valmistumisen jälkeen tehdä raportointi  ja lähettää yksi valmis kartta ja tositekopiot em. osoitteeseen, mikäli seura haluaa ko. kartasta karttarahaa maksettavan. Näille kartoille myönnetään karttarahaa samoin perustein, mutta aikataulusyistä rahan maksaminen saattaa siirtyä ensi vuoden karttarahasta maksettavaksi.

Mainitun päivämäärän jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.12.2009 jätettävällä täytetyllä ilmoituksella voi saada avustusta vain vuosien 2010 ja 2011 arvokilpailukarttojen ja kauden 2009-2010 hiihtosuunnistuskarttojen valmistuskuluihin.

Koulukarttatuki

Mikäli em. tavalla raportoidun kartan alueella tai alle 1 km sen reunasta sijaitsee peruskoulu tai lukio, maksetaan kartalle korotettua tukea. Seuran tulee kartan reunaan kirjoittamalla ilmoittaa, että kyseessä on koulukartta ja samalla koulun nimi (esim. ”Mallilan koulu kartalla” tai ”Mallilan koulu 0,5 km kartalta”).

Nuoren kartoittajan tuki

Koulusuunnistusprojektissa maksetaan ylimääräistä tukea 150 euroa/kartta, jos kartan maastokartoituksen ja piirtämisen on tehnyt alle 20-vuotias nuori. Kartan laadun varmistamiseksi nuorella tulee olla nimetty ohjaaja.
Kartta raportoidaan ja kartta (ja tositteet, jos on ollut kustannuksia) lähetetään em. ohjeiden mukaisesti. Mukaan liitetään vapaamuotoinen ilmoitus, jossa seura ilmoittaa nuoren kartoittajan nimen ja iän tai mikäli nuoria kartoittajia on useampi, niin kaikkien nimet ja iät ja lisäksi työtä ohjanneen henkilön nimen
Nuoren kartoittajan tuki maksetaan riippumatta siitä, onko kartan valmistuksesta aiheutunut kustannuksia tai ei. SSL toivoo, että seura suuntaa tukisumman parhaaksi katsomallaan tavalla nuoren kartoittajan hyväksi. Samasta kartasta maksetaan myös normaalia karttarahaa enintään seuran omarahoitusosuuden verran.
HUOM. Nuoren kartoittajan tuki maksetaan myös pihakartan laatimisesta, mutta pihakarttaa ei raportoida eikä sen kustannuksiin makseta normaalia karttarahaa.

Ilmoitus valmisteilla olevasta arvokilpailukartasta

Mikäli vuosien 2010-2011 arvokilpailujen karttaa valmistava seura tarvitsee ennakkorahoitusta kartan valmistuskustannuksiin, tulee sen tehdä ilmoitus valmisteilla olevasta arvokilpailukartasta.

Ilmoituslomakkeita saa SSL:sta Petteri Palmilta, karttasihteeriltä sekä Internet-sivuilta. Täytetty lomake sekä tositekopiot kartan valmistuskustannuksista sekä kartan välituloste tai maasto/peruskartan kopio, johon kartoitettava alue on rajattu, tulee lähettää SSL:n karttaryhmän käsittelyyn edellä mainittuun osoitteeseen ehdottomasti viimeistään 31.10.2009 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen lähetettyjä lomakkeita ei oteta käsittelyyn, joten niille ei makseta karttarahaa.

Vaatimukset tositteiden laadusta ovat kuten edellä mainitut.

Karttarahaa koskeviin kysymyksiin vastaavat karttasihteeri Jukka Liikari, puh. ilt. (02) 435 5445, s-posti liikari(at)dnainternet.net ja karttavastaava Pasi Jokelainen, puh. 0400-608 184.

SSL, karttaryhmä

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail