Karttojen raportointi ja karttaraha 2014

Seurojen tulee raportoida kaikki vuoden 2014 aikana valmistamansa suunnistus- ja opetuskartat sekä sprintti-, hiihto-, pyörä- ja tarkkuussuunnistuskartat. Koulujen ym. pihakarttoja ei raportoida.
Raportointi tehdään SSL:n Internet-sivuilla olevaan karttarekisteriin, joka on osoitteessa
www.karttarekisteri.fi. Seurojen käyttäjätunnuksia rekisteriin voi kysyä SSL:sta Petteri Palmilta ja Pasi Jokelaiselta.
Karttojen raportointi pitää tehdä 31.10.2014 mennessä. Marras-joulukuussa valmistuvat kartat raportoidaan karttarekisteriin välittömästi niiden valmistuttua.

Raportoinnissa annetaan jokaisesta kartasta tiedot kartan valmistajasta, kartoitustavasta, pinta-aloista, kustannuksista ja rahoituksesta. Raportoinnin yhteydessä piirretään kartan alue karttarekisterissä olevalle karttapohjalle. Näin Suomen suunnistuskarttarekisteri täydentyy.

Seurojen kuuluu lähettää jokaisesta valmistamastaan kartasta yksi kappale alueen karttavalvojalle tiedoksi ja arkistoitavaksi.

OKM:n karttaraha 2014

Karttarahaa ei haeta erikseen, vaan karttarahan perusteena on SSL:n karttarekisteriin tehty karttojen raportointi. Mikäli seura haluaa raportoidulle kartalleen SSL:n karttarahaa, pitää seuran lähettää sähköisten raportointitietojen lisäksi alla mainitut tositteet SSL:n karttaryhmälle 31.10.2014 mennessä:

1. Yksi valmis kartta
2. Kartanvalmistuskulujen tositekopiot. Ne voivat olla usealta eri vuodelta kyseisen kartan valmistuksen ajalta. Jokaiseen tositekopioon tulee merkitä sen kartan nimi, jonka tosite se on. Tositekopioista tulee ilmetä maksun suorituspäivämäärä (esim. kopio laskusta, jonka oheen liitetään sen maksukuitti tai ote tiliotteesta). Pelkkä laskun kopio ei riitä, vaan tarvitaan myös tosite laskun maksamisesta.
3. Seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoite mahdollisten lisäselvitysten pyytämistä varten.

Tositeaineisto lähetetään osoitteeseen: SSL / karttaryhmä, Petteri Palmi, Radiokatu 20, 00093 VALO.

Suunnistusliiton karttarahaa jaetaan kaikille asianmukaisesti valmistetuille ja raportoiduille kartoille, joilla on SSL:n jäsenseuran omarahoitusosuutta kartanvalmistuskustannuksissa. Kuntien kokonaan rahoittamat karttahankkeet eivät saa avustusta SSL:n karttarahasta.
Avustusperusteissa etusijalla ovat arvokilpailukartat. Lisäksi avustusta maksetaan muiden kilpailujen ja suunnistustapahtumien karttojen ja koulujen käyttöön tehtyjen karttojen valmistuskuluihin. Pihakarttojen kuluihin ei makseta avustusta.
Avustusta voidaan osoittaa myös valtakunnallisiin tai alueellisiin kartoitusprojekteihin. Projektikohteen avustamisen ehtona on, että hakija ja SSL sopivat asiasta etukäteen.

Ennakkoavustusta voidaan maksaa vain tulevien vuosien arvokilpailukartoille (ks. erityisohje) ja kauden 2014–2015 hiihtosuunnistuskartoille.

Avustuksen jakamisesta päättää SSL:n karttaryhmän esityksen pohjalta SSL:n liittohallitus OKM:n määrärahaehtojen mukaisesti.

Nuoren kartoittajan tuki

Kartalle, jonka maastokartoituksen ja piirtämisen on tehnyt alle 20-vuotias nuori (tai nuorten ryhmä), maksetaan ylimääräistä tukea 150 euroa/kartta. Kartan laadun varmistamiseksi nuorella tulee olla nimetty ohjaaja, joka opastaa työssä.

Tukikelpoisen työn tulee olla laajuudeltaan useamman päivän työ. Tällainen on esim. uuden pihakartan valmistus tai aiemman kartan huomattava ajantasaistus. Pihakartan ajantasaistus on työmäärältään ja opettavuudeltaan liian vähäinen tuen maksamiseen. Seuroja pyydetään harkitsemaan, minkä laajuiselle karttatyölle on kohtuullista anoa nuoren kartoittajan tukea.

Kartta raportoidaan ja kartta (ja tositteet, jos on ollut kustannuksia) lähetetään em. ohjeiden mukaisesti. Mukaan liitetään vapaamuotoinen ilmoitus, jossa seura ilmoittaa nuoren kartoittajan nimen ja iän lisäksi työtä ohjanneen henkilön nimen.

Nuoren kartoittajan tuki maksetaan riippumatta siitä, onko kartan valmistuksesta aiheutunut kustannuksia tai ei. Samasta kartasta maksetaan myös normaalia karttarahaa enintään seuran omarahoitusosuuden verran.

Nuoren kartoittajan tuki maksetaan myös pihakartan laatimisesta, mutta pihakarttaa ei raportoida karttarekisteriin eikä sen kustannuksiin makseta normaalia karttarahaa.

Ilmoitus valmisteilla olevasta arvokilpailukartasta

Mikäli vuosien 2015–2016 arvokilpailujen karttaa valmistava seura tarvitsee ennakkorahoitusta kartan valmistuskustannuksiin, tulee sen tehdä vapaamuotoinen ilmoitus valmisteilla olevasta arvokilpailukartasta.

Ilmoituslomake ja tositekopiot kartan valmistuskustannuksista sekä kartan välituloste tai maastokartan kopio, johon kartoitettava alue on rajattu, tulee lähettää SSL:n karttaryhmän käsittelyyn edellä mainittuun osoitteeseen 31.10.2014 mennessä. Vaatimukset tositteiden laadusta ovat samat kuin karttarahan osalta.

Ohjeita pinta-alatietojen ja kartoitustavan ilmoittamiseen

Kartoitettujen maastopinta-alojen raportointi

Ensikartoitus
Kun maastosta ei ole aiempaa suunnistuskarttaa tai jos aiemmin kartoitetusta maastosta tehdään uusi kartta kokonaan uudestaan uutta pohja-aineistoa käyttäen, on kyse ensikartoituksesta.
Uusintakartoitus
Kun kartoitus tehdään käyttäen aiempaa suunnistuskarttaa pohja-aineistona, on kyse uusintakartoituksesta.
Ajantasaistus
Kun aiempaa karttaa päivitetään maaston muutosten osalta ja tehdään yksittäisiä tarkistuksia, täydennyksiä ja muutoksia, on kyse ajantasaistuksesta.
Kopio
Kun kartta samasta maastosta tai sen osasta julkaistaan kahdella tai useammalla karttalehdellä, raportoidaan tämä alue em. perustein vain yhden julkaistun karttalehden osalta. Muiden karttalehtien raportissa tämä alue ilmoitetaan kopioalana.

Karttojen raportointia ja karttarahaa koskeviin kysymyksiin vastaa SSL:n karttavastaava Pasi Jokelainen, puh. 0400 608 184, s-posti pasi.jokelainen (at) mapline.fi.

SSL, karttaryhmä

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail