Valvoja

Suunnistuskilpailun valvontaohjeet
1 Yleistä
1.1 Tarkoitus

1.11 Nämä suunnistuskilpailun valvontamääräykset ovat Suomen Suunnistusliiton (liiton) Suunnistuksen Lajisääntöjen kohdassa 10.11 tarkoitetut ohjeet.
1.12 Näiden määräysten tarkoituksena on varmistaa, että suunnistuskilpailut järjestetään suunnistuksen lajisääntöjen mukaisesti.
1.13 Valvonnan on katettava yksityiskohtaisesti koko kilpailun järjestely ja sen on tapahduttava luottamuksellisena yhteistyönä kilpailunjärjestäjän kanssa.

1.2 Soveltamisala

1.21 Näitä ohjeita sekä mahdollisesti annettavia erityismääräyksiä ja ohjeita noudatetaan kaikkien mestaruuskilpailujen ja yleisten kilpailujen valvonnassa, ellei niiden valvonnasta ole annettu erillisiä ohjeita eikä järjestämisluvan myöntäjä ole niiden valvonnasta toisin määrännyt.
1.22 Näitä ohjeita voidaan käyttää myös muiden suunnistuskilpailujen valvonnassa.
1.23 Näitä ohjeita käytettäessä huomioidaan lajisääntöjen ohella myös muut suunnistuskilpailun järjestelyä säätelevät ohjeet. Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa huomioidaan IOF:n vahvistamat säännöt ja ohjeet.

2 Valvonta
2.1 Valvojat

2.11 Valvojia ovat kilpailunvalvoja ja ratavalvoja. Kilpailussa, johon ei erikseen nimetä ratavalvojaa, kilpailunvalvoja suorittaa myös ratavalvojan tehtävät.
2.12 Liitto nimeää järjestämisluvan myöntäessään kilpailunvalvojan
a) niihin mestaruuskilpailuihin, joiden järjestämisluvan myöntäjänä se toimii ja
b) niihin yleisiin kilpailuihin, joiden osalta se katsoo sen tarpeelliseksi.
2.13 Muihin liiton myöntämiin yleisiin kilpailuihin järjestämisluvan hakija ehdottaa kilpailunvalvojan, jonka liitto hyväksyy myöntäessään järjestämisluvan.
2.14 Kilpailuun, johon liitto nimeää kilpailunvalvojan, on kilpailunhakijan hakemuksessaan ehdotettava ratavalvoja, jonka liitto hyväksyy myöntäessään järjestämisluvan.
2.15 Kilpailunvalvojalla ja ratavalvojalla tulee olla liiton ohjeiden mukainen pätevyys. He eivät saa olla liiton nimeämää arvokilpailun valvojana toimivaa teknistä asiantuntijaa (TA) lukuun ottamatta järjestävän seuran jäseniä.

2.2 Kilpailunvalvoja

2.21 Kilpailunvalvojan tehtävänä on huolehtia urheilullisen tasapuolisuuden toteutumisesta ja varmistaa, että kilpailunjärjestelyssä noudatetaan lajisääntöjä. Hänen tehtävänään on myös neuvoa ja ohjata järjestäjää.
2.22 Kilpailunvalvoja on järjestämisluvan myöntäjän alainen ja vastuussa tälle tehtävästään.
2.23 Kilpailunvalvojan on
a) todettava kilpailuun aiotun maaston ja kilpailukeskuksen sopivuus,
b) tarkastettava suunniteltu kilpailuorganisaatio, aikataulut ja talousarvio,
c) varmistettava, että tarvittavat luvat hankitaan maanomistajilta, metsästysoikeudenomistajilta sekä muilta vastaavilta,
d) varmistettava, että kartta on kilpailun vaatimusten mukainen,
e) tarkastettava kilpailun ratasuunnitelmat,
f) varmistettava, että kilpailun suunnittelussa on otettu huomioon liiton ympäristöohjelma,
g) tarvittaessa evättävä osanotto-oikeus kilpailijalta, jolla on maastotuntemuksen perusteella ilmeinen etu muihin kilpailijoihin nähden,
h) varmistettava, että kilpailun lähtöluettelo ja hajautuskaavioarvonta laaditaan sääntöjen mukaisesti,
i) tarkastettava tulospalvelua, kuljetuksia, majoituksia, paikoitusta, saniteettitoimintoja, palkintoja ym. koskevat suunnitelmat,
j) tarkastettava tiedotussuunnitelma lehdistön, Internetin, radion ja TV:n osalta,
k) tarkastettava kutsuvieraita yms. koskevat suunnitelmat sekä
l) ratkaistava lajikohtaiset erityiskysymykset (katso lajisäännöt kohdat 14.35, 15.221 ja 16.35).
2.24 Kilpailunvalvojan on annettava järjestämisluvan myöntäjälle tarvittavat selonteot järjestelystä.
2.25 Kilpailunvalvojalla on ylin päätäntävalta kaikissa kilpailun tekniseen toteutukseen liittyvissä kysymyksissä. Sovittamattomien erimielisyyksien syntyessä on ne esitettävä järjestämisluvan myöntäjän ratkaistavaksi.
2.26 Kilpailunvalvoja nimeää järjestäjän esityksestä tuomarineuvostoon puheenjohtajan ja esteen tai esteellisyyden sattuessa uuden jäsenen (katso lajisäännöt, kohdat 5.13 ja 5.211) sekä toimii tuomarineuvoston esittelijänä ilman äänioikeutta (katso lajisäännöt, kohta 5.16).
2.27 Kilpailunvalvoja päättää ennen kilpailupäivää tapahtuvasta kilpailun peruuttamisesta (katso lajisäännöt, kohta 9.52) sekä voi siirtää lähtöä tai muuttaa lähtötapaa (katso lajisäännöt, kohta 14.53).
2.28 Kilpailunvalvojan tulee olla kilpailun aikana kilpailupaikalla. Esteen sattuessa järjestämisluvan myöntäjä antaa luvan poissaoloon ja määrää hänelle sijaisen.

2.3 Ratavalvoja

2.31 Ratavalvoja, kun sellainen on erikseen nimetty, on kilpailunvalvojan alainen ja vastuussa tälle tehtävistään.
2.32 Ratavalvojan on
a) neuvottava ja ohjattava radanlaadintatyötä tarkastaen erityisesti, että ympäristökysymykset tulevat huomioiduiksi,
b) tarkastettava viestikilpailun hajautusmenetelmän toteutussuunnitelma,
c) tarkastettava lähtökynnyksen, esilähdön, lähdön, rastien, vaihtoalueen ja maalin sopivuus ja sijoitus sekä rastinmääritteet,
d) hyväksyttävä rastilipun, muun rastivälineistön ja rastihenkilöstön sijoitus ja näkyvyys,
e) hyväksyttävä kiellettyjen ja vaarallisten alueiden merkitsemiset maastossa,
f) tarkistettava pakolliset kulkureitit, niiden merkitseminen ja mahdollinen valvonta ja
g) valvottava, että ratojen merkintä karttoihin tapahtuu tarkoituksenmukaisesti.
2.33 Ratavalvoja osallistuu tuomarineuvoston kokouksiin ilman äänioikeutta.
2.34 Ratavalvojan tulee olla kilpailun aikana kilpailupaikalla. Esteen sattuessa kilpailunvalvoja määrää hänelle sijaisen.
3 Valvontakustannukset
3.1 Ratavalvojan kulukorvaukset suorittaa järjestäjä.
3.2 Arvokilpailujen kilpailunvalvojan kulujen korvaus sovitaan kilpailun järjestämissopimuksessa (katso lajisäännöt, kohta 1.245).