Seura työnantajana

Urheiluseuratoiminta on ammattimaistunut viimeisten vuosien aikana ja seurojen toimintaan kohdistuneet vaatimukset ovat kasvaneet. Toiminnan pyörittäminen pelkästään vapaaehtoisten voimin voi tuntua työläältä. Työntekijän palkkaaminen vapaaehtoisten rinnalle voi mahdollistaa seuran kehittymisen uudelle tasolle.

Työntekijän palkkaus on suuri askel seuran toiminnassa.  Koko seuran toimintakulttuuri muuttuu, johon on syytä valmistautua huolella.  Vapaaehtoisten työtä ei voi korvata palkatulla työntekijällä ja siirtää kaikkia tehtäviä työntekijän hoidettavaksi. Vapaaehtoisilla on edelleen merkittävä rooli seuratyössä ja parhaimmassa tapauksessa työntekijä tukee vapaaehtoisia ja päinvastoin.

Kun urheiluseura ryhtyy työnantajaksi, sitä koskevat samat velvoitteet kuin muitakin työnantajia. Työnantajana toimiminen tuo mukanaan lakeja ja sääntöjä, joiden mukaan urheiluseuran on toimittava. Vastuisiin ja velvoitteisiin työnantajana ja esimiehenä on seuran hallituksen syytä tutustua huolella jo ennen palkkaamispäätöksen tekemistä.

Kun palkkaamispäätös on tehty, kannattaa rekrytointi ja uuden työntekijän perehdytys hoitaa huolella. Selkeästi määritelty toimenkuva, avoin haku ja vastuuhenkilöiden nimeäminen edesauttavat rekrytoinnin onnistumisessa. Työntekijälle tulee seurasta nimetä esimies, joka vastaa työntekijän työnohjauksesta, työntekijän työhyvinvoinnista sekä muista esimiesvelvoitteista. Esimiestyö vaatii osaamista ja ajallisia resursseja, vaikka sitä hoidettaisiin vapaaehtoistyönä.

Seura työnantajana -verkkokoulutuksen avulla seura voi perehtyä työnantajaroolin mukanaan tuomiin asioihin ja velvoitteisiin.  Koulutuksen kesto n. 20 min.

Lue lisää työntekijän palkkaamisesta:
Seura palkkaa ammattilaisen – työkirja
Päätä oikein -käsikirja, järjestötoiminnan lainsäädännön tietopankki

Yhteispalkkaus

Jos seuralla ei ole edellytyksiä palkata ammattilaista yksin, yhteispalkkaus toisen
työantajan tai seuran kanssa voi olla mahdollinen. Yhteispalkkaus on haastavampaa, kun osapuolia on enemmän, joten palkkaus on syytä suunnitella ja sopia huolellisesti eri osapuolten kesken. Työnantajina voi toimia kaikki seurat (osa-aikatyö) tai työntekijän palkkaus hoidetaan yhden seuran kautta, jolloin muut ostavat työpanoksen kyseiseltä seuralta. Työntekijälle kannattaa kuitenkin nimetä vain yksi esimies, jonka kanssa hän voi keskustella työstään ja tehtävistään.

Työntekijän palkkakustannuksia voidaan kattaa esimerkiksi:
– seuran omalla rahoituksella (tapahtumatuotot, toiminnan tuotot)
– yhteistyökumppanien rahoituksella
– tuet ja avustukset (esim. seuratoiminnan kehittämistuki)

Seuratyöntekijän koulutus

Seuran palkkaaman henkilön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen työn ohessa on tärkeää. Tutustu koulutustarjontaan.