Pelisäännöt

Urheilun Pelisäännöt keskustelun avaajana

Urheilun Pelisääntöjen tavoitteena on innostaa liikkumaan ja urheilemaan sekä synnyttää keskustelua lasten urheilun arvoista, toimintaperiaatteista ja käytännöistä.

Urheilun Pelisääntökeskusteluissa jokainen ryhmä pohtii sille tärkeitä asioita, joista on toiminnan kannalta hyvä sopia yhdessä. Millaista on hyvä lasten urheilu? Mitä on suunnistus lasten harrastuksena? Liikkuvatko lapset riittävästi ja monipuolisesti ja miten aikuiset voivat innostaa urheilemaan? Miten kannustaa lapsia kilpailutilanteissa ja miten edistää urheilullisia elämäntapoja.

Pelisääntökeskustelut toimivat hyvänä alkusysäyksenä se

uran arvokeskustelulle ja tavoitteille. Mitkä ovat seuran nuorisotoiminnan tavoitteet; minkälainen on suunnistusharrastuksen luonne; minkälainen rooli on kilpailutoiminnalla? Mm. näitä kysymyksiä seurojen ohjaajat joutuvat pohtimaan ennen keskustelua vanhempien kanssa.

Urheilun Pelisäännöt

Pelisääntöjen anti seuratoiminnalle

Pelisääntökeskustelujen toimintamalli lisää vuorovaikutusta kodin ja seuran välillä. Yhdessä keskusteleminen on aina hyvä asia kuten moni Pelisääntöjä tehnyt seura on todennut. Keskustelut luovat myös avoimempaa ilmapiiriä.

Pelisääntökeskustelujen kautta vanhemmat ja ohjaajat tutustuvat toisiinsa. Yhdessä he voivat pohtia, miten lapsi kiinnittyy harrastukseen ja mitkä seikat vaikuttavat urheilemisesta ja liikkumisesta innostumiseen ja miten he voisivat kannustaa ja innostaa lapsia liikkumaan paljon ja monipuolisesti. Keskustelujen kautta seuran toiminta tulee vanhemmille tutuksi ja heidän on helpompi lähteä mukaan suunnistukseen, seuratyöhön, talkoisiin jne.

Pelisääntökeskustelut ovat oiva tilaisuus sopia ja tiedottaa käytännön asioista harjoitusten ja seuran muun toiminnan suhteen. Harjoituspaikkojen sijainti, harjoituksen ajankohdat, varusteet ja kilpailuihin ilmoittautuminen askarruttavat varsinkin uusien harrastajien vanhempia. Kilpaileminen ja kilpailematta jättäminen herättää aina keskustelua sekä ohjaajien että vanhempien keskuudessa. Yhteinen keskustelu on tarpeen erilaisten näkemysten esille tuomiseksi. On helpompi toimia, kun tiedetään yhteisesti sovitut periaatteet. Ristiriitoja ja epätietoisuutta esiintyy silloin vähän.

Materiaaleista tukea

Pelisääntöjen laatimiseen on tarjolla Olympiakomitean tuottamaa Urheilun Pelisäännöt apumateriaalia. Materiaalina mm:

  • Toimintamalli Pelisääntöjen tekemiseen.
  • Innosta urheilemaan -esite
  • Ennakkokysely vanhemmille, jonka avulla voi selvittää mitä mieltä vanhemmat ovat lastensa urheiluharrastuksesta.
  • Urheilun Pelisäännöt -kalvosarja
  • Pelisääntötaulu, johon jokainen lapsi kirjaa ryhmän kanssa sovitut pelisäännöt.

Muistakaa sopia myös miten toimitaan, jos Pelisääntöjä ei noudateta ja milloin seuraava Pelisääntökeskustelu käydään.

Urheilulliset elämäntavat vanhempainiltakokonaisuus

Urheilulliset elämäntavat takaavat parhaan mahdollisen kasvualustan urheilijuuteen kasvulle sekä terveellle ja hyvinvoivalle nuoruudelle ja aikuisuudelle.  Ohjaajien, valmentajien ja vanhempien kanssa yhteistyönä ohjataan lapsia ja nuoria urheilulliseen elämäntapaan.

Järjestä seurassasi vanhempainilta Urheilulliset elämäntavat -teemalla. Vanhempainillan vetämiseen löytyy valmista Olympiakomitean valmistamaa materiaalia. Materiaali sisältää oppaan illan vetämiseen sekä kalvosarjan.

Urheilulliset elämäntavat vanhempainiltakokonaisuus  DIAT

Vanhempainillan pitäjän opas

Päihdepelisäännöt

Suunnistuksen nuorisotoiminta on päihteetöntä. Suosittelemme seuroille päihdepelisääntöjen tekemistä. Erityisesti leirien ja matkojen yhteydessä ennakkoon tehdyt päihdepelisäännöt ovat tärkeä osa toimintaa.

SSL:n nuorisotoiminnan päihdepelisäännöt leireillä

Suomen Suunnistusliiton nuorisotoiminnan järjestämät leirit ja tapahtumat ovat päihteettömiä. Päihteettömyys koskee kaikkia osallistujia, myös leirille tai tapahtumiin osallistuvia täysi-ikäisiä nuoria ja kaikkia aikuisia.

Seuraamukset päihteiden käytöstä leirillä:

o    Nuori lähtee välittömästi kotiin leiriltä omalla kustannuksellaan, mahdollisesti jopa taksilla.
o    Vanhempiin otetaan yhteyttä leirijohtajan tai Suunnistusliiton toimesta.
o    Leirin jälkeen lähetetään suositus kotiin ja kodin välityksellä seuralle, että leirimaksu jää nuoren itsensä maksettavaksi.
o    Tapausta käsitellään Suunnistusliitossa. Harkittavana on, onko nuorella pääsyä seuraaville leireille tai valmennusryhmiin. Päätöksestä lähetetään tieto nuorelle itselleen ja hänen kotiinsa – liitettynä pyyntö kertoa asiasta seurassa.