12 kysymystä urheiluvakuutuksista

Suomen suurimman urheiluvakuuttajan Pohjola Vakuutuksen urheilujärjestöyhteyksiä hoitava urheilupäällikkö Ari Koski selventää urheiluvakuuttamisen kiemuroita.

1. Onko jokaisen seuraan liittyvän pakko ottaa urheiluvakuutus?

Lajiliitot saavat päättää itsenäisesti, onko vakuutus pakollinen vai vapaaehtoinen. Käytännössä useimmat edellyttävät vakuutuksen ottamista osana lisenssimaksua. Lisenssi toimii useimmissa lajiliitoissa kilpailulupana, mutta kilpailutoiminnan ohella vakuutus kattaa myös lajille ominaisen harjoittelun.

2. Kattaako yhden lisenssin vakuutus kaikki lajit?

Ei kata, vaan jokaista harrastamaasi lajia varten on otettava eri vakuutus. Lajikohtainen vakuuttaminen on kustannusten näkökulmasta oikeudenmukaisin tapa vakuuttaa, sillä urheilulajit ovat riskeiltään hyvin erilaisia ja useita lajeja harrastavat altistuvat useammin tapaturmille kuin vain yhtä lajia harrastavat. Poikkeuksena tästä on 11-vuotiaiden ja nuorempien D2-lisenssivakuutus, joka on voimassa myös muiden lajiliittojen alaisissa urheilulajeissa. Tässä vakuutuksessa ei ole omavastuuta (muissa omavastuu on 100 €).

3. Mitä etuja lisenssiin liittyvään Sporttiturvaan sisältyy?

Vakuutusehdot vaihtelevat jonkin verran lajeittain, mutta pääsääntöisesti vakuutus korvaa tällä hetkellä kilpailussa tai lajiin liittyvässä harjoittelussa äkillisesti sattuneen tapaturman tutkimuksen ja hoidon 15 000 euroon ja haittakorvauksen 30 000 euroon sekä tapaturmaisesta kuolemasta kertakorvauksena 8 500 euroa. Myös leireillä sattuneet urheilutapaturmat korvataan. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa enintään 3 kk ulkomaan matkoilla samoin edellytyksin kuin Suomessa.

Oikeus hoitokorvaukseen (15 000 €)syntyy, kun vakuutetulle sattuneesta äkillisen tapahtuman aiheuttamasta ruumiinvammasta aiheutuu tutkimus- tai hoitokuluja.

Oikeus haittakorvaukseen (30 000 €) syntyy, kun vakuutetulle aiheutuu pysyvä haitta haittakorvauslajin voimassaoloaikana sattuneen äkillisen tapahtuman aiheuttaman ruumiinvamman vuoksi ja pysyvä haitta on jatkunut kolme kuukautta.

Oikeus kuolinkorvaukseen syntyy, kun vakuutettu kuolee kuolinkorvauslajin voimassaoloaikana sattuneen äkillisen tapahtuman aiheuttaman ruumiinvamman vuoksi.

Kannattaa tutustua ehdoissa myös vakuutuksen rajoituksiin.

4. Missä vammat kannattaa hoidattaa?

Vaivattomin tapa hoidattaa vammat on Pohjola Sairaala, joita on Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Kuopiossa. Pohjola Terveysmestarilta saa asiantuntevaa palvelua, miten vamman hoidossa kannattaa edetä. Myös korvausasiat hoituu helposti Terveysmesterin avustuksella.

Pohjola Vakuutuksella on myös valtakunnallisesti kattava ja laadukas verkosto sopimushoitolaitoksia, joissa toimii kokeneita urheilulääkäreitä. Nämä sairaalat ja lääkärikeskukset tarjoavat asiantuntevan tutkimuksen ja hoidon nopeasti ja luotettavasti. Pohjola Vakuutus on sopinut hoitolaitosten kanssa asianmukaisista hoitoprosesseista ja laskutuksesta.

Mikäli paikkakunnallasi ei ole Pohjola Sairaalaa, saat lähimmän sopimushoitolaitoksen yhteystiedot ja ohjeet Pohjola Terveysmestarilta (puh. 0100 5225).

5. Mikä maksusitoumus on ja mitä se koskee?

Pohjola Terveysmestari varmistaa maksullisten lääkäripalvelujen yhteydessä, mitä vakuutuksesi kattaa ja hoitaa korvausasian puolestasi. Maksat korvattavasta hoidosta paikan päällä vain mahdollisen omavastuun.

Hoitolaitosten kumppanuussopimus Pohjola Vakuutuksen kanssa merkitsee käytännössä sitä, että Sporttiturvan kattavien tapaturmavahinkojen osalta Pohjola Vakuutus myöntää maksusitoumuksia vain sopimuskumppaneilleen. Maksusitoumus eli suoralaskutuslupa koskee kuitenkin vain isoja tutkimus- ja toimenpidekustannuksia, kuten esimerkiksi MRI-tutkimuksia sekä leikkaus- ja tähystystoimenpiteitä. Maksusitoumuksen mahdollisuus on parasta varmistaa Pohjola Terveysmesterilta.

Vastaanotolle kannattaa ottaa mukaan Kela-kortti, koska monet hoitolaitokset vähentävät Kela-osuuden jo kassalla maksettaessa. Tämä nopeuttaa huomattavasti korvausten maksamista.

Jos hoitolaitos ei pysty vähentämään Kelan sairausvakuutuskorvausta suoraan, asiakkaan on ensin itse haettava korvaukset Kelasta ja toimitettava asiakirjat Pohjola Vakuutukseen vasta tämän jälkeen.

Omavastuullisissa vakuutusvaihtoehdoissa hoitokuluja korvataan vain omavastuun ylittävältä osalta. Omavastuu vähennetään kerran kutakin tapaturmaa kohden.

6. Korvataanko Sporttiturvasta kaikki urheiluvammat?

Vain äkilliset tapahtumat korvataan, joten esimerkiksi väärästä tai liiallisesta harjoittelusta syntyneet rasitusvammat jäävät korvauksen ulkopuolelle. Kuitenkin kaikista urheiluvammojen korvaushakemuksista yli 98 % hyväksytään. Korvauksen saaminen edellyttää aina kirjallisen vahinkoilmoituksen tekemistä. Vahinkoilmoituksen voi tehdä myös netissä, Pohjola Vakuutuksen kotisivuilla.

7. Miksi fysikaalista hoitoa ei korvata?

Tietyissä vakuutusvaihtoehdoissa fysikaalisesta hoidosta korvataan kohtuulliset maksut murtumasta tai leikkaustoimenpiteestä toipumisen vaatimasta fysioterapiasta. Lisäksi fysioterapia korvataan polven ja olkapään vammoissa, joissa fysioterapiaa annetaan leikkaustoimenpiteen sijaan . Fysioterapiaa korvataan kuitenkin enintään 10 hoitokertaa äkillistä tapahtumaa kohti.

8. Kuinka kauan korvauskäsittely ja korvauksen saaminen kestävät?

Käsittelyaika vaihtelee ruuhkien mukaan. Mitä huolellisemmin vahinkoilmoitus on tehty ja Kela-osuudet hoidettu jo hoitolaitoksessa, sitä nopeammin korvaukset saadaan maksuun. Jos käy Pohjola Sairaalassa, niin korvauspäätös tehdään jo siellä eikä korvauksia tarvitse odotella lainkaan. Ja lisäksi asiaa voi nopeuttaa sillä, että on aina ensin yhteydessä Terveysmestariin, kun vahinko sattuu.

9. Onko lisenssiin liittyvä vakuutus kaikille samanhintainen ja kuka maksusta päättää?

Lisenssimaksusta päättää lajiliitto ja sen vakuutusosasta Pohjola Vakuutus yhdessä lajiliiton kanssa. Vakuutuksen osuuden oman lajin lisenssimaksusta voi tarkistaa tuoteselosteesta. Vakuutusmaksut vaihtelevat noin eurosta useampaan sataan euroon.

Hintaan vaikuttavat muun muassa lajin riskialttius, harrastajan ikä ja sukupuoli. Näin varmistetaan, että jokainen harrastajaryhmä vastaa vain omista korvausmenoistaan, eivätkä esimerkiksi lapset joudu vaativampaa ja tiiviimpää harjoittelu- ja ottelurytmiä noudattavien aikuisten vakuutusmenojen maksajiksi.

10. Onko urheiluvakuuttaminen hyvä bisnes?

Vakuuttamisessa etsitään aina järkevää tasapainoa riskinhallintaan sekä vakuutettujen että vakuutusyhtiön näkökulmasta. Urheilussa riskien pienentäminen koskettaa hyvin konkreettisesti yksittäisiä urheilijoita, joukkueita ja koko lajiliittoa. Jokainen loukkaantuminen on turha, aiheuttaa inhimillistä kärsimystä ja hidastaa urheilijan kehittymistä sekä pahimmillaan haittaa koko joukkueen menestymistä.

Urheiluvakuuttaminen ei ole suoranaisesti taloudellisesti tuottavaa liiketoimintaa, vaan se koetaan tärkeäksi muiden arvojen ja välillisten hyötyjen ansiosta. Koemme työn urheiluseurojen ja nuorten parissa monella tavalla arvokkaaksi.

Mielestämme vakuutusyhtiön kannattaa kannustaa suomalaisia terveellisiä elämäntapoja korostavan liikunnan pariin jo pienestä pitäen, jotta myöhemmin vältyttäisiin sairauksilta ja tapaturmilta. Nuorelle urheiluseura tarjoaa mielekästä tekemistä vapaa-aikaan, mikä vähentää osaltaan usein vakuutusyhtiön korvattavaksi jäävän ilkivallan kustannuksia. Tietenkin toivomme, että hyvä kokemus Sporttiturvasta kannustaa nuoria hankkimaan muutkin vakuutuksensa aikanaan OP/Pohjola Vakuutuksesta.

11. Miten vakuutusmaksuun voi vaikuttaa?

Yksittäisestä tai yhden seuran vakuutusmaksusta ei voida erikseen neuvotella, vaan lajiliiton ja vakuutusyhtiön välinen sopimus koskee kaikkia. Kuitenkin lajikohtainen korvausmenojen hillitseminen pienentää pitkällä aikavälillä myös vakuutusmaksua, joten jokaisen kannattaa tehdä voitavansa turhien loukkaantumisten välttämiseksi. Se onnistuu yhteisillä pelisäännöillä: huolehditaan verryttelystä ja lihashuollosta, kunnioitetaan vastustajia ja sääntöjä sekä tapaturman sattuessa hyödynnetään Pohjola Sairaalan tai Pohjola Vakuutuksen sopimuskumppaneiden asiantuntemusta.

12. Onko urheilu vaarallista?

Ei. Tapaturmia sattuu lopulta vain harvoin, mutta urheiluvammojen hoidattaminen on kallista. Jokainen urheilija voi vaikuttaa harrastuksensa turvallisuuteen huolehtimalla itsestään ja asianmukaisista varusteista. Valmentajien työtä on varmistaa harjoittelun ja harjoittelupaikan turvallisuus sekä opastaa tapaturmia ehkäisevään harjoitteluun junnuista alkaen.

Sporttiturva

Sporttiturva eli lisenssin yhteydessä myytävä urheiluvakuutus on ylivoimaisesti suosituin keino vakuuttaa seurojen jäsenet äkillisten urheilutapaturmien varalta.

Vakuutus maksaa edullisimmillaan vain muutaman euron urheilijaa kohti, mutta takaa joko Pohjola Sairaalassa tai sopimushoitopaikoissa korkeatasoisen ja asiantuntevan tutkimuksen ja hoidon nopeasti.

Lajiliiton Sporttiturva on kattava vakuutus, mutta OP/Pohjola Vakuutus tarjoaa myös urheilijan perusturvaa täydentäviä vakuutuksia eri kohderyhmille ja eri tilanteisiin. Näitä ovat muun muassa erilaiset matkavakuutukset, vapaa-ajan tapaturmavakuutukset ja arvokkaiden urheiluvälineiden vakuutukset. Omaa vakuutusturvaansa voi selvitellä OP Vakuutuksen konttoreissa ja kotisivuillamme.

Lue lisää lisenssimaksuun sidotusta Pohjola Vakuutuksen Sporttiturvasta, urheilu- ja välinevakuuttamisesta sekä urheiluvakuuttamisen ehdoista Pohjola  Vakuutuksen sivuilta.