Kartoitusluvat ja tekijänoikeudet

SOVELTAMISALA

Suunnistuksen lajisäännöissä viitataan erillisiin suunnistuskarttoja koskeviin määräyksiin. Tässä tekstissä ovat tiivistettynä tärkeimmät suunnistuskarttoja koskevat määräykset, joiden ylläpidosta vastaa SSL:n karttaryhmä.

Suunnistuskartalla näissä määrityksissä tarkoitetaan suunnistuskartan, sprinttisuunnistuskartan, hiihtosuunnistuskartan, pyöräsuunnistuskartan tai suunnistuksen opetuskartan kuvausohjeiden mukaisesti valmistettua karttaa tai tarkkuussuunnistuksessa käytettävää karttaa. Määräykset koskevat karttoja, joiden mittakaava on 1:4000 tai pienempi (sprinttisuunnistuksessa on mahdollisuus myös 1:3000 mittakaavaan).

Suunnistuskartta on suunnistuksen urheilupaikka. Suunnistuksen lajisääntöjen koskemassa toiminnassa käytettävät suunnistuskartat on valmistettava näiden määräysten mukaisesti. Suunnistuskartat ovat sijaintikuntansa liikuntapaikkoja.

Suunnistuskartan valmistaja ja omistaja voi olla seura, alue, liitto, kunta, muu yhteisö tai näiden yhtymä.

Aluejako ja vastuutahot

Kartoitustoiminnan alueellisena jakoperusteena käytetään SSL:n aluejakoa.

Alueen karttavalvoja vastaa kartoituksen ohjauksesta seurojen (karttojen omistajien) välillä sekä hoitaa kartoitusvarausten ja -lupien käsittelyn sekä valvoo raportointia. Rajamaastoissa alueiden karttavalvojien tulee sopia käytettävästä menettelystä. Kartanvalmistaja voi tehdä karttoja myös oman alueensa ulkopuolella. Riitatapauksissa kartoitusluvat käsittelee ja myöntää alueen karttaryhmä tai alueen hallitus. Mikäli kartoitusta tai kartoituslupaa koskevaa riita-asiaa ei saada sovittua alueen sisäisesti, tekee lopullisen päätöksen SSL:n karttaryhmä.

KARTTAOIKEUDET
Tekijänoikeudet

Kartta on tekijänoikeuslain piiriin kuuluva teos. Suunnistuskartan oikeudet muodostuvat sen valmistajalle.

Taloudellisiin tekijänoikeuksiin kuuluu esim. oikeus painattamiseen ja kopiointiin, jakeluun ja käyttöön. Taloudelliset tekijänoikeudet voi luovuttaa toiselle.

Moraalisia tekijänoikeuksia ovat oikeus saada nimensä mainituksi tekijänä ja oikeus vastustaa tekijän kunniaa loukkaavaa muuttamista ja julkaisemista. Moraalisia tekijänoikeuksia ei voi luovuttaa toiselle. Tekniset määräykset tekijöiden mainitsemisesta kartan tietokentässä perustuvat lakiin.

Kartan saatavuus

Suunnistuskartan on oltava mahdollisimman monen käyttäjän saatavilla. Kartanvalmistajalla on kartan ensikäyttöoikeus yhden vuoden ajan kartan ensikilpailusta, kuitenkin enintään yksi vuosi raportointipäivästä. Erityisistä syistä karttavalvoja voi pidentää ensikäyttöoikeutta enintään yhdellä vuodella.

Ensikäyttöoikeuden lakattua karttaa on oltava saatavilla suunnistustoimintaan kohtuulliseksi katsottavaan hintaan. Ellei näin alueen karttavalvojan kehotuksesta kohtuullisessa ajassa tapahdu, voidaan maastoalueeseen myöntää kartoituslupa toiselle.

Saatavuusvelvoite ei automaattisesti koske paino-originaaleja tai koneellisessa muodossa olevia kartan tiedostoja, vaikka tapahtuman järkevään toteuttamiseen sellaisia tarvittaisiinkin. Niiden luovuttamisesta ja luovuttamisen ehdoista on erikseen sovittava oikeuksien omistajan kanssa.

Maaston käyttöluvat

Ennen kartoituksen aloittamista kartan käyttömahdollisuudet on varmistettava hankkimalla maanomistajien ja metsästysoikeuden haltijain yms. luvat. Jokamiehenoikeuden perusteella ei voida liikkua yksityisillä alueilla julkisesti järjestetyssä suunnistustapahtumassa.

SEURANTAJÄRJESTELMÄ

Kaikki suunnistuskarttojen kartoitusvarauksiin ja -lupiin sekä raportointiin liittyvät ilmoitukset hoidetaan SSL:n Karttarekisterissä. Karttarekisterissä olevat tiedot ovat perusteena seurojen omistamista ja hakemista kartoitusoikeuksista.

Kartoitusvaraus

Halutessaan kartanvalmistaja voi ilmoittaa etukäteen kartoitussuunnitelmistaan tekemällä tietystä maastosta kartoitusvarauksen alueen karttavalvojalle. Varaus on voimassa aluetta koskevan kartoitusluvan myöntämiseen saakka, kuitenkin enintään viisi vuotta. Kartoitusvarauksessa esitetyn kartoitussuunnitelman tulee olla realistinen ja kartanvalmistajan voimavaroin toteutettavissa. Samasta maastoalueesta voi olla useita kartoitusvarauksia.

Kartoitusvaraus antaa oikeuden olla kuultavana kartoituslupaa myös toiselle myönnettäessä. Tietystä alueesta viimeksi julkaistun ja raportoidun suunnistuskartan alueella on aina voimassa kartan valmistajan kartoitusvaraus.

Mikäli SSL:n Karttarekisteriin raportoitu kartta on ollut omistajaseuran (tai muun omistajayhteisön) aktiivisessa käytössä viimeisen kymmenen vuoden aikana, katsotaan seuralla olevan kartoituslupa kyseiseen maastoon automaattisesti.

Kartoituslupa

Ensi‑ tai uusintakartoitukseen on ennen sen aloittamista kartanvalmistajan saatava alueen karttavalvojan myöntämä kartoituslupa. Sama lupa kattaa kaikki karttalehdet, jotka julkaistaan yhtenäisestä maastoalueesta samanaikaisesti. Kartoituslupa myönnetään enintään viideksi vuodeksi.

Tiettyyn maastoon voidaan myöntää kartoituslupa vain yhdelle kartanvalmistajalle suunnistuskartan, suunnistuksen opetuskartan ja sprinttisuunnistuskartan valmistamiseen.

Toiselle kartanvalmistajalle tulee myöntää lupa valmistaa pyörä- ja/tai hiihtosuunnistuskartta maastosta, josta toinen kartanvalmistaja on jo tehnyt suunnistuskartan ja/tai sprinttisuunnistuskartan tai maastosta, jolle on toiselle kartanvalmistajalle myönnetty lupa suunnistuskartan ja/tai sprinttisuunnistuskartan valmistamiseen. Esimerkkinä samasta maastosta voi olla eri omistajien kartat suunnistukseen ja hiihtosuunnistukseen.

Tarkkuussuunnistuskartalle voidaan myöntää päällekkäinen kartoituslupa jonkun muun karttalajin ja toisen omistajaseuran kanssa. Kartan alkuperäiselle omistajaseuralle on aina tiedotettava päällekkäisen tarkkuussuunnistuskartan julkaisemisesta. Tässä tapauksessa tarkoitetaan esim. tarkkuussuunnistuskilpailussa tai -harjoituksessa käytettävää hyvin suppeaa maastoaluetta. Jos samalle alueelle on jo tulossa joku merkittävä muu suunnistustapahtuma, täytyy tarkkuussuunnistuksen järjestäminen arvioida huolella (mahdollinen harjoituskieltoalue).

Suunnistusliiton jäsenseurat voivat järjestää toimintaansa vain sellaisilla suunnistuskartoilla, mihin kyseisellä seuralla on voimassa oleva kartoituslupa (SSL:n karttarekisteriin merkitty seuran omistama kartta). Mikäli joku toinen seura haluaa järjestää suunnistustoimintaa kyseisessä maastossa, täytyy maaston ja kartan käyttämisestä sopia sen seuran tai muun omistajayhteisön kanssa, joka omistaa kartoitusluvan.

Kartoitusluvan myöntämisen käsittelee alueen karttavalvoja yhden kuukauden kuluessa tai siirrettävä hakemus alueen karttaryhmän/hallituksen käsiteltäväksi. Mikäli samasta alueesta on voimassa useamman seuran kartoitusvaraus, on kaikkia kuultava päätöstä tehtäessä.

Kartoituslupaa koskeva päätös tulee voimaan kuukauden kuluttua hyväksymispäivästä, ellei siitä ole valitettu. Kartoituslupa on voimassa sen tarkoittaman kartan julkaisemiseen, kuitenkin enintään myönnettäessä annettuun voimassaolopäivään saakka. Kartoituslupa voidaan peruuttaa, jos näyttää ilmeiseltä, että karttaa ei valmisteta tai oteta käyttöön ilmoitetussa aikataulussa.