Ympäristöohje: Lupa-asiat

Suomessa jokamiehenoikeus takaa kaikille mahdollisuuden liikkua metsässä. Yksittäinen suunnistaja voi liikkua luonnossa vapaasti, kuten kuka tahansa ulkoilija, mutta suuremmista tapahtumista on aina sovittava maanomistajan kanssa. Maanomistajaan tulee ottaa yhteyttä jo kartantekovaiheessa ja selvittää minkälaiseen käyttöön maanomistaja on valmis luvan antamaan.

Maanomistajat

Maanomistajat ovat suunnistajien tärkeimpiä yhteistyökumppaneita. Aina kun metsään viedään rasteja, on siitä sovittava maanomistajan kanssa.

 • Maaomistajia voivat olla esimerkiksi valtio, kunnat, seurakunnat, metsäyhtiöt ja yksityishenkilöt.
 • Tiedot maanomistajista saa Maanmittauslaitokselta. Tietoja voi kysyä myös kunnilta, tai Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä Ammattilaisen Karttapaikka -palvelusta (maksullinen).
 • Seurojen olisi hyvä ylläpitää tietoa käytössä olevien maastojen maanomistajista ja muiden sidosryhmien yhteystiedoista.
 • Selvitä luvan kysymisen yhteydessä myös, onko alueelle suunniteltu tai tulossa suojelualueita, jotka rajoittavat alueen käyttöä. Suojelualueita on erityyppisiä ja niistä kannattaa kysyä muiltakin yhteistyötahoilta kuin maanomistajilta.

Toiminta metsäyhtiöiden kanssa

Suunnistusliitto on sopinut seuraavat käytännöt metsäyhtiöiden kanssa maankäytöstä sopimiseen:

 • Metsä Group: Maankäytön luvista vastaa Metsätalousasiantuntija Ilkka Mäkinen. Metsä Group ei ole perinyt maksuja maaston suunnistuskäytöstä eikä luvasta.

ILKKA MÄKINEN
Metsätalousasiantuntija
METSÄ GROUP
Maankäyttöpalvelut
Postiosoite: PL 314, 33101 Tampere
Käyntiosoite: Hallituskatu 1, 33200 Tampere
Matkapuhelin: +358 (0) 500 44967
Puhelin: +358 (0) 10 4659233
ilkka.makinen (a) metsagroup.com

 • UPM: Maankäytön päälliköt käsittelevät kukin oman alueensa luvat. Suunnistajia on ohjeistettu lähettämään maankäyttöesitykset sähköpostilla osoitteeseen maankaytto (a) upm.fi, josta hakemus ohjautuu oikealle henkilölle. UPM ei veloita pienistä tapahtumista, mutta isojen tapahtumien osalta luvan hinta on 100–300 €. Yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät myös sivulta UPM, yhteystiedot.
 • Tornator: Maankäyttöesimiehet käsittelevät luvat. Pienistä kuntosuunnistustapahtumista ei peritä maksua, muutoin luvan hinta on 200 €, minimissään 100 €. Maankäyttöesimiesten yhteystiedot löytyvät Tornatorin sivulta Tornator, yhteystiedot.

Riistanhoitoyhdistykset ja metsästäjät

Suunnistustapahtumasta on aina sovittava myös metsästysoikeuden haltijoiden kanssa. Erityisen tärkeää tämä on keväällä ja hirvenmetsästyskauden aikaan järjestettävissä tapahtumissa. Maanomistajalla on metsästysoikeus omalla maallansa, mutta usein oikeus on vuokrattu metsästysseuralle.

Ohjeet siitä, miten toimitaan kuolleena löytyneiden eläinten kanssa, löydät riista.fi -palvelusta: riista.fi, löytyneiden eläinten käsittely

Yksityistiet

Suomen Tieyhdistyksen kanssa on sovittu, että:

 • Kilpailuihin, kuntorasteihin ja muihin suurempiin tapahtumiin on aina pyydettävä lupa.
 • Tienpitäjän ja järjestäjän kesken voidaan sopia tien käyttömaksuista.
 • Pieniin tapahtumiin, esimerkiksi seuran nuorisoryhmän harjoituksiin, joihin mennään 2–3 autolla kerran tai pari vuodessa, ei tarvitse pyytää lupaa. Muista tällöinkin liikennesäännöt ja pysäköi autosi siten, ettei siitä ole haittaa muille tienkäyttäjille.

Tiekuntien yhteystiedot saa helpoiten kartan alueella olevilta maanomistajilta. Viime kädessä tiedot saa myös Maanmittauslaitokselta.

Yleiset tapahtumanjärjestämiseen liittyvät luvat ja ilmoitukset

Ilmoitus yleisötilaisuudesta

 • Tehdään poliisille
 • Tee ilmoitus hyvissä ajoin, vaikka poliisin mukaan se onkin tehtävä viimeistään vain 5 vrk ennen tilaisuuden alkamista.
 • Ilmoitusta ei tarvita, jos tilaisuus ei esim. osanottajien vähäisen määrän vuoksi edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä. Useilla paikkakunnilla on esimerkiksi sovittu, että jokaisesta kuntorastitapahtumasta ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta, vaan lista tapahtuma-ajoista ja -paikoista on riittänyt.
 • Jos olet epävarma, selvitä luvan tarve viranomaisilta.
 • Ilmoitus on tehtävä aina, mikäli tapahtuma edellyttää järjestyksenvalvojan tai yleisellä tiealueella toimivan liikenteenohjaajan läsnäoloa.
 • Poliisi voi tarvittaessa vaatia lisäselvityksiä.
 • Lisätietoja poliisin sivuilta: Poliisi, ilmoitus yleisötilaisuudesta
 • Liitteenä mm. turvallisuussuunnitelma.

Pelastussuunnitelma

 • Toimitetaan alueen pelastusviranomaisille 14 vrk ennen tapahtumaa.
 • Joissakin tapauksissa voidaan osaksi pelastussuunnitelmaa tehdä myös erillinen ensiapusuunnitelma.

Jätehuoltosuunnitelma

 • Kunnan tai kaupungin jätehuoltomääräyksissä voidaan edellyttää jätehuoltosuunnitelman laatimista ja sen hyväksyttämistä viranomaisilla.

Ilmoitus elintarvikkeiden myynnistä

 • Tehdään sen kunnan elintarvikevalvonnasta vastaavalle viranomaiselle, jonka alueella myynti tapahtuu.
 • Pienimuotoinen ja vähäriskinen myynti ei tarvitse lupaa: esimerkiksi makkaranpaisto kuntorasteilla.
 • Epävarmoissa tapauksissa ota yhteyttä paikalliseen elintarvikevalvonnasta vastaavaan viranomaiseen. Yhteystiedot löytyvät ko. kunnan tai Eviran sivuilta: Evira, elintarvikkeet, yhteystiedot
 • Mikäli elintarvikkeita myy yritys tai muu taho, jolle myynti on elinkeino, on viranomaisille tehtävä ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta.

Tapahtuman järjestäminen tiealueella, katulupa

 • Asema- tai rakennuskaava-alueella lupaa kadun sulkemiseen haetaan kunnalta tai kaupungilta, muutoin ELY-keskukselta tai poliisilta.
 • Jos tapahtuma ei edellytä yleisen tien sulkemista, lupaa voi hakea lähettämällä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus Pirkanmaan ELY-keskukseen riippumatta siitä, minkä ELY-keskuksen alueella tapahtuma järjestetään.
 • Jos on tarpeen sulkea tie muulta liikenteeltä, lupaa haetaan kihlakunnan poliisilta
 • Lisätietoja ELY-keskuksen sivuilla: ELY-keskus, tapahtumat tiealueella ja poliisin sivuilla: Poliisi, tien sulkulupa

Meluilmoitus

 • Tehdään tarvittaessa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille viimeistään 30 vrk ennen tapahtuman alkua.
 • Yleensä lupa vaaditaan, mikäli tapahtumassa on kuulutuksia tai siellä esitetään musiikkia.
 • Lisätietoja Ympäristöhallinnon sivuilta Ympäristöhallinto, melua tai tärinää aiheuttava toiminta
 • Lisätietoja löydät myös kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä.

Musiikin esittäminen

 • Alle 15 000 hengen kilpailuissa ja alle 200 hengen muissa tapahtumissa (esim. leirit, juhlat) ei vaadita erillistä lupaa, sillä tällöin on voimassa Valon, Teoston ja Gramexin tekemä sopimus musiikin esittämisestä.
 • Suuremmissa tapahtumissa luvat on haettava itse.
 • Huomio, että sopimus ei kata tilannetta, jossa musiikki jaetaan nettiin.
 • Lisätietoja sopimuksesta Valo, sopimus musiikin esittämisestä, sport.fi ja taulukko erilaisista tapahtumista Teosto, sopimustaulukko (pdf).

Ilmoitus tilapäisestä leirintäalueesta

 • Tehdään kunnan määräämälle viranomaiselle.
 • Ulkoilulain 25 §:n mukaan alue, jolle on tarkoitus enintään 14 vuorokauden ajaksi majoittaa telttoihin tai enintään tämän ajan siellä pidettäviin matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli 100 henkilöä, on tilapäinen leirintäalue.

Liikenneopasteet

 • Maantien varteen sijoitettaville opasteille ja mainoksille tarvitaan aina lupa ELY-keskukselta.
 • Katuverkolla luvan myöntää kunta ja yksityisteillä tien omistaja.
 • Lisätietoja ELY-keskuksen sivuilta: ELY-keskus, tilapäiset opasteet