Johdanto

Liiton linja< Lajianalyysin pääsivu

Suunnistusliiton valmennuksen ja valmentajakoulutuksen linja perustuu valmennusjärjestelmäkuvaukseen, suunnistuksen lajianalyysiin sekä ensisijaisesti tutkittuihin, kokemuksen kautta hyväksi koettuihin valmennusmenetelmiin. Valmennusjärjestelmäkuvausta ja lajianalyysiä päivitetään säännöllisesti toimintaympäristön muuttuessa.

Käytännön tasolla toimintaa ohjaavat liiton visio, missio ja strategia, vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä kokonaisvaltainen, urheilijakeskeinen valmennusnäkemys. Annettujen raamien puitteissa valmennus- ja koulutustoiminta voi ja saa olla ”tekijänsä näköistä”. Kaikessa huippu-urheilutoiminnassa painotetaan eettisesti kestävien toimintamallien ja käytäntöjen noudattamista Reilua peliä rasteille -ohjelman mukaisesti.

Huippusuunnistuksen lajianalyysi on Suomen Suunnistusliiton valmennusjohdon näkemys huippusuunnistuksesta, siinä vaadittavista ominaisuuksista ja suunnistuksen kokonaisvaltaisesta valmennuksesta. Lajianalyysissä linjataan pääsääntöisesti yli 15-vuotiaiden, huippusuunnistustavoitteisten suunnistajien ja valmentajien toimintaa. Suunnistuksen kilpailutoimintaa ja sen kehittymistä käsittelevä osio avaa sitä viitekehystä, jossa suomalaiset huippusuunnistajat ja suunnistusvalmentajat toimivat. Lajivaatimuksia ja valmennusta käsittelevä osuus puolestaan ohjaa käytännön valmennusta ja valmentajakoulutusta. Harjoitteluun ja sen seurantaan liittyvät konkreettiset mallit ja ohjeet ovat oleellinen osa liiton valmennusryhmien toimintaa ja valmentajakoulutusta. Lajin näkökulmasta oleellinen valmennus- ja koulutusmateriaali löytyy avoimena liiton verkkosivuilta.

Suunnistusseuran huipputreenit -kokonaisuus linjaa lasten ja nuorten urheiluharrastusta alle 15–16-vuotiaiden osalta. Nuorisotoiminnan tuottama paketti on hyvä perusta huippusuunnistusvalmennukselle. Eri ikäluokille suunnitelluissa harjoitteissa on huomioitu kasvavan lapsen kehittyminen ja ominaisuuksien kehittämisen herkkyyskaudet. Ikäluokalle 15–16-v. suunnitellut fysiikka- ja taitoharjoitteet ovat sellaisenaan ja huippusuunnistuksen vaatimusten suuntaan kehiteltyinä hyvänä mallina suunnitelmallisen valmentautumisen ja harjoittelun aloittamiselle. Huippusuunnistuksen parissa toimivien tulee sisäistää nuorisotoiminnan linjaukset. Kautta linjan on ymmärrettävä lasten ja nuorten monipuolisen, määrällisesti runsaan liikunnan merkitys. Suunnitelmallisen lajinomaisen harjoittelun ehtii hyvin aloittaa 15–16-vuotiaana, jopa myöhemmin. Sitä ennen monipuolisesti fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia kehittävä harjoittelu voi olla leikinomaista. Omaehtoisen harjoittelun ja liikkumisen merkitystä ohjatun, organisoidun harjoittelun rinnalla ei tule väheksyä.

Suunnistajan polku on huippu- ja nuorisosuunnistuksen yhteisesti linjaama, lajianalyysiin pohjautuva valmentajien ja ohjaajien työkalu, joka kuvaa tavoitteellisen nuoren suunnistajan ”polun” kohti kansainvälistä huippua.

< Lajianalyysin pääsivu