Kalliot ja kivet

Kalliojyrkänteet kuvataan pohjapiirroksen mukaisesti taitekohtaa seuraten. Jyrkänteiden kuvaaminen antaa tärkeätä tietoa vaarallisuudesta ja kulkukelpoisuudesta, kartanlukukohteista sekä rastipisteistä. Jyrkänteet kuvataan mustalla värillä, jotta ne erottuvat paremmin muusta maanpinnan muotoja esittävästä kuvauksesta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä jyrkänteiden ja korkeuskäyrien avulla esitettyjen maanpinnan muotojen oikeaan ja loogiseen kohdistumiseen.

Suunnistajan kannalta on olennaista jyrkänteiden ylittävyyden kuvaaminen. Kartoitettavien jyrkänteiden rajat valitaan maastossa saadun yleiskuvan perusteella. Suurien korkeuserojen maastossa on jyrkänteiden alarajaa hieman nostettava. Kuvausta voi hieman muuttaa saman kartan eri alueilla, jos maastotyyppi olennaisesti muuttuu. Jyrkänteet on aina liitettävä korkeuskäyriin. Viettosuunta on osoitettava viivoilla jos se ei selviä helposti käyräkuvauksesta. Korkeisiin eli ylipääsemättömiin jyrkänteisiin viettosuunnan viivat on aina merkittävä tilan niin salliessa.

201 Ylipääsemätön jyrkänne
KARTTA-201Ylipääsemätön jyrkänne, pato, louhos tai korkea irtomaarinne (ks. 106) kuvataan taitekohtaan sijoitetulla tukevalla (0.35 mm) selkäviivalla josta viettosuuntaviivoilla osoitetaan jyrkänteen korkeus yläreunasta alareunaan. Tilanpuutteen takia viettosuuntaviivat voidaan jättää pois. Tämä tulee kyseeseen erikoisesti solissa. Solissa selkäviivaa voidaan ohentaa 0.30 mm. Kun jyrkänne on vesistön rannalla siten, että rantaa pitkin ei jyrkänteen alapuolelta voida kulkea, piirretään viettosuuntaviivat selvästi vesistön päälle. Rantaviiva on tältä kohtaa katkaistava. Padossa ylitysmahdollisuus kuvataan polku- tai tiemerkinnöin. Minimimitat: korkeus 3 m ja pituus 4 m.
Väri: musta
202 Hiekkakivijyrkänne
KARTTA-202Erikoisen maastotyypin (esim. Hiekkakivivuoriston) jyrkänteet ja pilarit kuvataan pohjapiirroksen mukaisesti ilman viettosuuntaviivoja. Kuvauksen selventämiseksi kallioiden korkeus kuvataan erilevyisillä viivoilla. Merkkiä ei käytetä Suomessa.
Väri: musta
203 Pieni jyrkänne
KARTTA-203Pieni pystysuora jyrkänne, joka ei ole vaaraksi suunnistajalle. Jyrkänne kuvataan yleensä ilman viettosuuntaviivoja. Jyrkänteen molempiin päihin sijoitetaan viettosuuntaa osoittavat viivat jos viettosuuntaa ei voi karttakuvasta muutoin päätellä. Minimimitat: korkeus 1.5 m, pituus 3.5 m. Runsaasti jyrkänteitä sisältävässä maastossa minimimittoja voidaan korottaa.
Väri: musta
204 Vaarallinen kuoppa
KARTTA-204Pieni kallionkolo, louhos tai kuilu joka voi olla suunnistajalle vaarallinen. Merkin painopiste osoittaa kohteen paikan. Merkki avautuu pohjoiseen. Minimimitat: halkaisija 1.5 m ja syvyys 1 m.
Väri: musta
205 Luola
KARTTA-205Luola kuvataan samalla merkillä kuin vaarallinen kuoppa. Merkki sijoitetaan avautuvaksi samaan suuntaa kuin luolan aukko. Jyrkänteessä oleva luola osoitetaan merkin kärjellä. Tällä kohtaa ei jyrkänteessä saa olla viettosuuntaviivoja.
Väri: musta
206 Kivi
KARTTA-206Selvästi havaittava kivi. Jokainen karttaan merkitty kivi tulee selvästi havaita maastossa ja sen sijainti on yksiselitteisesti paikannettavissa. Kivien kartoitus on suoritettava saman kartan alueella mahdollisimman yhtenäisesti. Minimimitta: korkeus normaali maastossa 1 m. Kivien valintarajat valitaan maaston kivisyyden perusteella. Jos kiviä on paljon on minimikorkeutta nostettava. Rinteessä olevan kiven on oltava havaittavissa myös ylhäältäpäin. Selvästi havaittava kivi voidaan merkitä kivikkoon, mutta ei louhikkoon.
Väri: musta
207 Suuri kivi
KARTTA-207Erikoisen suuri ja huomattava kivi. Tällä merkillä kuvattujen kivien tulee olla vähintään 2.5 metriä korkeita. Maastossa jossa kiviä on vähän suuren kiven merkillä kuvataan kivi, joka on kaksi kertaa korkeampi kuin kivi 206. Minimimitta: korkeus 2 m maastossa jossa kiviä on vähän. Erittäin suuret kivet, kuten siirtolohkareet, on kuvattava mustalla värillä pohjamuotonsa mukaisesti.
Väri: musta
208 Louhikko
KARTTA-208Kivien pääosin peittämä alue tai alue, jossa kiviä on niin paljon, ettei niitä voida esittää yksitellen. Kivien koko on oltava sellainen, että joko louhikko suunnistettaessa kierretään tai kivien välissä voidaan juosta. Louhikko kuvataan epämääräisillä kolmioilla, lohkareilla. Lohkareiden tiheys osoittaa louhikon kulkukelpoisuutta ja peittävyyttä maastossa. Louhikon kivien koko on yli 0.60 m. Pienin louhikko osoitetaan kahdella lohkareen merkillä.
Väri: musta
209 Kiviryhmä
KARTTA-209Pieni selvä ryhmä kiviä niin lähekkäin toisiaan, ettei niitä voida kuvata yksitellen. Symboli on musta kolmio, jonka yksi kärki osoittaa pohjoiseen. Symbolia saa suurentaa 25 % (1.0 mm), kun halutaan kuvata selvästi suurempien kivien ryhmä.
Väri: musta
210 Kivikko
KARTTA-210Pienten Ø 10-50 cm kivien kokonaan tai lähes kokonaan peittämä alue. Minimi kolme merkkiä. Epämääräisesti tehdyillä pisteillä osoitetaan myös kivikon tiheyttä maastossa. Avoimet kivikot kuvataan lisäksi merkillä 403.
Väri :musta
211 Avonainen hietikko
KARTTA-211Hiekan tai soran peittämä avonainen alue , josta pääosin puuttuu pintakasvillisuus ja jossa kulkukelpoisuus on hidastunut. Helppokulkuiset avoimet hietikot kuvataan merkillä 401 tai 402.
Väri: musta 12.5 % (22 linjaa/cm) ja keltainen 50%.
212 Avokallio
KARTTA-212Tasainen kallio jonka alueelta puuttuu irtomaa ja kasvillisuus ja joka selvästi ulkonäöltään erottuu muusta ympäröivästä maapohjasta, sekä tuntuu askeltaessa kovalta. Avokalliokuvauksessa on päähuomio kiinnitettävä kulkukelpoisuuden kuvaamiseen, mikä merkitsee epäselvien kuvioiden poisjättämistä sekä hallittua yleistämistä. Avokallioiden määrästä riippumatta on valittava kartanlukua ja muototarkkuutta palveleva kuvaus. Avokallioiden ulkoiset tunnusmerkit Suomessa vaihtelevat suuresti. Kalliomaastossa avoimet ohuesti sammaleen tai jäkälän peittämät alueet on miellettävä avokallioiksi ja kuvataan sillä. Vastaavasti kanervaa , heinää ja muuta matalaa kasvillisuutta kasvavat avoimet alueet kuvataan merkillä 401 ja 403.
Väri: harmaa tai musta 30% (60 linjaa/cm).

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail